SFPA - Slovak Foreign Policy Affairs


Spoločná energetická politika EÚ a energetická bezpečnosť Slovenska


Charakteristika
Medzinárodná konferencia o stratégii energetickej bezpečnosti SR v kontexte rozvoja spoločnej energetickej politiky EÚ.

Miesto/termín
Kogresová sála MZV SR, Hlboká cesta 2, Bratislava
14.-15. novembra 2007

Vystupujúci
Oľga Algayerová, štátna tajomníčka, Ministerstvo zahraničných vecí SR
Václav Bartuška, veľvyslanec s osobitným poslaním, Ministerstvo zahraničných vecí ČR
Vladimír Benč, vedúci programu Hospodárska politika a rozvojová pomoc, Výskumné centrum SFPA, n.o. (prezentácia)
Philippe Boucly, predseda predstavenstva SPP, a.s. (prezentácia)
Jozef Holjenčík, predseda Rady pre reguláciu (prezentácia)
Marián Jusko, predseda predstavenstva, SLOVNAFT, a.s. (prezentácia)
Ivan Karovič, riaditeľ divízie distribúcie el. energie, Západoslovenská energetika, a.s. (prezentácia)
Ján Klepáč, výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz (prezentácia)
Roland Kobia, člen kabinetu Komisára pre energetiku, Európska komisia
Anton Marcinčin, ekonóm pre Slovensko, Svetová banka (prezentácia)
Ján Petrovič, riaditeľ, Odbor energetickej politiky, Ministerstvo hospodárstva SR (prezentácia)
Christophe Poillion, člen predstavenstva, SPP - preprava, a.s. (prezentácia)
Roman Schönwiesner, tlačový tajomník, Zastúpenie Európskej komisie v SR
Miroslav Zeman, expert, Delft University of Technology, Holandsko (prezentácia)
Martin Zlocha, riaditeľ pre prevádzku, Transpetrol, a.s. (prezentácia)
Peter Žiga, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR (prezentácia)

Program konferencie si môžete stiahnuť tu.
Analytická správa z konferencie

Témy panelov

Panel 1. Energetická bezpečnosť: politika EÚ a stratégia pre Slovensko:
Stratégia energetickej bezpečnosti SR v kontexte rozvoja spoločnej energetickej politiky EÚ a stratégií energetickej bezpečnosti susedných krajín - Českej republiky a Rakúska. Aké sú stratégie energetickej bezpečnosti SR, ČR a Rakúska? Nakoľko sa zhodujú resp. naopak, nezhodujú priority/prístupy/plánovanie národných energetických politík členských krajín, aký vplyv na ne má proces vytvárania spoločnej energetickej politiky EÚ? Čo vieme/mali by sme/musíme robiť spoločne na úrovni EÚ, čo robíme/mali by sme robiť na národnej úrovni a čo z toho vyplýva pre energetickú bezpečnosť SR?

Panel 2. Udržateľný hospodársky rozvoj a klimatické zmeny:
Súvislosť medzi hospodárskym rozvojom/rastom SR a potrebou, resp. spotrebou energie. Koľko a akej energie bude SR potrebovať ak si chce trvalo udržať hospodársky rast – aké sú scenáre rastu HDP a spotreby energie na Slovensku? Aký „energetický mix“ Slovensko potrebuje? Aký vplyv na hospodársky rozvoj SR budú mať opatrenia na úrovni EÚ v súvislosti s bojom proti klimatickým zmenám, najmä, splnenie cieľa o znížení spotreby primárnych energetických zdrojov o 20 % do roku 2020? Čo treba urobiť v rámci EÚ i na Slovensku v oblasti znižovania energetickej náročnosti hospodárstva, znižovania spotreby (priemysel, sektor služieb, domácnosti)? Aké perspektívy majú neuhľovodíkové a obnoviteľné zdroje energie?

Panel 3. Spoločná vonkajšia energetická politika EÚ a bezpečnosť dodávok:
Bezpečnosť dodávok ropy a zemného plynu pre potreby Slovenskej republiky a EÚ v kontexte rozvoja spoločnej vonkajšej energetickej politiky EÚ. Aké sú možnosti diverzifikácie zdrojov a trás dodávok ropy a zemného plynu pre potreby SR? Aké sú perspektívy pre udržanie pozície SR ako významnej tranzitnej krajiny ropy a zemného plynu pre potreby EÚ?

Panel 4. Konkurencieschopnosť a vnútorný trh:
Vplyv jednotného trhu s elektrickou energiou a zemným plynom v rámci EÚ na podnikanie a trh s týmito komoditami na Slovensku. Aký je predpoklad ďalšieho rozvoja spoločného regulačného rámca pre sieťové odvetvia v rámci EÚ a na Slovensku? Aké sú záujmy aktérov trhu - dodávateľov a odberateľov? Čo je potrebné urobiť pre vytváranie lepších podnikateľských podmienok, posilnenia konkurencieschopnosti na trhu a aká je/mala by byť úloha štátu a regulačného úradu? Čo je potrebné regulovať na úrovni EÚ a čo na národnej úrovni?

Viac k téme
Zahraničná politika X/1/2006: Európska energetika
International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs XVI/1/2007: Strategic Framework For The EU’s Eastern Policy
Stratégia energetickej bezpečnosti SR (MH SR)
Energetická politika pre Európu (Oznámenie Komisie Európskej Rade a Európskemu parlamentu)
Európska komisia: Energetika
Tretí liberalizačný balík
Ivo Samson- Energetická bezpečnosť (Prezentácia 11.1.2007)
Karel Hirman- Energetická bezpečnosť (Prezentácia 11.1.2007)
Analytická správa z konferencie

Organizátori


v spolupráci s

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Hlavní partneri
Partneri

Copyright 2008 CREEO s.r.o. All rights reserved.