Vyhlásenie / Announcement

Náš dlhoročný spolupracovník a vedúci výskumného programu o EÚ Vladimír Bilčík bol 14. apríla 2018 zvolený za člena predsedníctva politickej strany. V záujme zachovania nestraníckeho charakteru SFPA a korektných vzťahov so štátnymi inštitúciami i verejnosťou sme sa s Vladimírom dohodli, že nebude v mene SFPA ďalej verejne vystupovať v médiách a prijímať rozhodnutia v mene SFPA vo vzťahoch s inými inštitúciami. Budeme s ním naďalej spolupracovať na vybraných odborných projektoch, pričom ak bude v budúcnosti zvolený alebo menovaný do akejkoľvek verejnej funkcie, spoluprácu s ním prerušíme.

On 14 April 2018 our longstanding collaborator and head of EU research program Vladimír Bilčík was elected as a member of presidium of a political party. In the interest of maintaining non-partisan nature of the SFPA and correct relations with state institutions and the public we agreed together with Vladimír that he would no longer speak publicly in the media and take decisions on behalf of the SFPA in relations to other institutions. We shall continue our cooperation with Vladimír Bilčík on select expert projects. If in the future Vladimír gets elected or nominated into any public office, we shall discontinue our mutual cooperation.

SFPA_vyhlasenie_announcement