Všetky príspevky KlaudiaBanaiova

Slovak-Taiwan 1.5 Track Dialogue (Summary & Recommendations)

Slovak-Taiwan 1.5 Track Dialogue (Summary & Recommendations) PDF

Stredoeurópsky inštitút ázijských štúdií (CEIAS) a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) zorganizovali v januári 2021 historicky prvé stretnutie slovensko-taiwanského 1.5 Track Dialogue. Išlo o stretnutie tvorcov politík a mimovládnych expertov s cieľom diskutovať o aktuálnych naliehavých problémoch a ich riešeniach, ako aj možnosti vzájomnej spolupráce na týchto témach.

Diskusia bola zameraná na dve témy – narušenie a odolnosť globálnych dodávateľských reťazcov a šírenia dezinformácií a ďalších hybridných hrozieb.

Nasledujúci text je zhrnutím diskusie ako ju vníma CEIAS a SFPA. Všetky informácie sú prezentované bez uvedenia konkrétnej osoby, organizácie alebo vládneho orgánu.

Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj: ako sme predsedali OECD

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a podporou Národnej banky Slovenska vydalo publikáciu s názvom Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj: ako sme predsedali OECD. Autorkou publikácie je Ingrid Brocková, v súčasnosti štátna tajomníčka MZVEZ a v čase slovenského predsedníctva v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2019, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR a stála predstaviteľka SR pri OECD.

Otvoriť publikáciu kliknutím na obrázok👇

,,Publikácia, ktorú som sa rozhodla napísať a ktorú vám predkladám, je snahou o zachytenie celého procesu predsedníctva – od prvotnej myšlienky až po realizáciu a výstupy zasadnutia ministrov. Vychádza z množstva mojich rokovaní i z osobných zápiskov. Verím, že bude príspevkom k inštitucionálnej pamäti slovenskej diplomacie, no aj osvetou o činnosti organizácie, ktorá je nám predovšetkým inšpiráciou pri tvorbe sektorových politík.“

Ingrid Brocková


Predsedať zasadnutiu Rady OECD na ministerskej úrovni (MCM) znamená riadiť činnosť organizácie počas celého roka. Kľúčovou zodpovednosťou predsedajúcej krajiny je strategicky zvoliť tému predsedníctva a takticky prizvať k užšej spolupráci dve podpredsednícke krajiny – v našom prípade Kanadu a Kórejskú republiku. Slovenské predsedníctvo si zvolilo tému Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy, tému uchopiteľnú pre všetky členské krajiny, s pozitívnym naratívom, skôr spájajúcu než rozdeľujúcu členské krajiny vzhľadom na širší geopolitický kontext.

Podujali sme sa predsedať OECD ambiciózne. Najreprezentatívnejším vyjadrením tejto ambície bol zrejme cieľ prijať spoločné ministerské vyhlásenie. Dosiahnutie konsenzu na ministerskom vyhlásení malo teraz ešte väčší význam, keďže v predchádzajúcich dvoch rokoch sa nepodaril. Druhou dôležitou ambíciou bolo dosiahnuť konkrétne, hmatateľné výstupy MCM 2019 v podobe odporúčaní a správ, ktoré nastavujú globálne štandardy na tvorbu politík, prioritne v oblasti digitálnej transformácie. Uspeli sme na oboch frontoch. Predsedajúce trio, aj napriek neľahkej geopolitickej situácii a narúšaniu multilateralizmu, dosiahlo zhodu na ministerskom vyhlásení MCM, ktoré bolo doplnené o podrobnejšie vyhlásenie predsedajúcej krajiny. Krajiny dosiahli všeobecný konsenzus v oblastiach umelej inteligencie, digitálneho zdaňovania, konkurencieschopnosti, v oblasti digitálnej bezpečnosti, súkromia a ochrany osobných údajov, v oblasti digitálnych inovácií pre kvalitnejší život spoločnosti, ako aj globálnych vzťahov.
Ingrid Brocková

Ak by ste mali záujem o tlačenú verziu tejto publikácie, kontaktujte nás do 15. februára 2021 na e-mailovej adrese sfpa@sfpa.sk. Publikáciu ponúkame zdarma.

Elektronická verzia dostupná taktiež zdarma tu: Digitálna transformácia pre udržateľný rozvoj: ako sme predsedali OECD

Zelená doprava v krajinách V4: dosiahnuté výsledky a ciele na rok 2030

Online workshop, 22. januára, 10:00 – 12:30

Už tento piatok organizujeme v rámci spoločných aktivít think-tankov krajín Vyšehradskej skupiny – REKK (Maďarsko), AMO (Česká republika), RC SFPA (Slovensko) a Jagelovský inštitút (Poľsko) online workshop o udržateľnej doprave.

Cieľom workshopu je porovnať skúsenosti krajín V4 v oblasti zelenej dopravy a rozvoja elektromobility. Na workshope zaznejú nasledovné témy:

 • Železničná doprava ako súčasť európskej zelenej dohody v regionálnom kontexte
 • Komparatívny prístup k plánom ekologickej dopravy v krajinách V4 na základe cieľov do roku 2030
 • Elektromobilita v krajinách V4 – hlavné výzvy

Hlavní rečníci:

 • Zbigniew Gryglas, štátny tajomník, Ministerstvo štátnych aktív, Poľsko
 • Szymon Byliński, riaditeľ odboru pre elektromobilitu a vodík, poľské Ministerstvo klímy a životného prostredia
 • Márk Alföldy-Boruss, vedúci oddelenia, maďarské Ministerstvo inovácií a technológií
 • Edit Szilágyiné Bátorfi, výkonná riaditeľka, Medzinárodný vyšehradský fond
 • Paweł Wróbel, predseda, Gate Brussels
 • Marcin Roszkowski, predseda, Jagelovský inštitút

Celý program nájdete TU a 👇

Workshop sa uskutoční v anglickom jazyku. Účasť je bezplatná, prosíme, registrujte sa vopred na adrese: oravcova@sfpa.sk

(ENG) A new publications was released!

If you are interested in process of strengthening of cooperation between V4 and Western Balkans countries in the EU Enlargement process and implementation of Berlin process, you should not overlooked just released publications of the project – “Together for EU Enlargement – V4 and WB Strengthening Cohesion of EU Integration and Berlin process”:

V4 countries in the process of EU integration of the WB6 and

Implementation of Berlin Process in the Western Balkans countries (PDF)

The Project is supported by the International Visegrad Fund and the
Government of Montenegro.

Vláda nekoordinuje cezhraničné a medzinárodné aktivity regiónov, ich predstavitelia si skúsenosti vymieňali so susedmi

Bratislava, 8. decembra 2020 –  Dnes sa uskutočnil prvý z dvoch okrúhlych stolov, ktorých cieľom je zdieľanie skúseností a informácii medzi expertmi a regiónmi Slovenska a susedných štátov. Účastníkmi prvého okrúhleho stola boli predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Podkarpatského vojvodstva v Poľsku.

Toto podujatie je súčasťou projektu „Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy“ realizovaným Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA), ktorého cieľom je vypracovanie stratégie rozvoja vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce s európskymi inštitúciami a partnermi pre VÚC Trnava a Prešov.

Adriana Skorupska z Poľskej agentúry pre rozvoj podnikania hovorí, že v Poľsku sa snažia medzinárodnú a cezhraničnú spoluprácu krajov koordinovať v súčinnosti so štátnou správou. „Všetky priority a zmluvy musia byť potvrdené príslušným ministerstvom. Presné priority nie sú stanovené zákonom, pretože každá samospráva ich určuje sama,“ uviedla Skorupská. Na Slovensku to tak nie je.

Slovenská vláda tieto aktivity jednotlivých regiónov nekoordinuje a spolupráca s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí je len veľmi slabá. „Ani vláda, ani ministerstvá nemajú koordinačný orgán, ktorý by túto spoluprácu koordinoval“, podotkol Alexander Duleba z SFPA. Miera zapojenia regiónov do vedenia a manažovania európskych programov závisí od nastavenia vlády, no zákon ako ho poznáme teraz, nie je dobre nastavený.

Na okrúhlom stole zaznelo i to, že súčasná pandemická situácia ovplyvnila aj vzájomnú spoluprácu regiónov. Najbližšie roky sa preto plánujú sústrediť na posilnenie synergií medzi regiónmi Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Bieloruska. Kľúčovou oblasťou pre PSK v spolupráci s Podkarpatským vojvodstvom je oblasť dopravy. Absolútnou prioritou je preto dobudovanie tranzitného koridoru Via Carpatia.

Projekt je implementovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, projekt ,,Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy“, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu a Medzinárodným vyšehradským fondom (IVF).

EDIT: Obsadené! Hľadáme finančného manažéra/ku medzinárodného projektu

Hľadáme finančného manažéra/ku na polovičný úväzok (650 eur btto s možnosťou príplatkov) do tímu v Bratislave na projekt podporený zo schémy Granty EHP a Nórska (https://www.eeagrants.sk/), ktorého/ej pracovná náplň bude primárne riadiť projekty z ekonomickej časti. Možnosť na dlhodobú spoluprácu a účasti na ďalších aktivitách.

Pracovná náplň:

 • zodpovedanie za finančné riadenie 1 medzinárodného projektu (SVK, UKR, NOR) od začiatku až po koniec (od dohodnutej zmluvy po záverečnú finančnú správu, 20 mesiacov) – v spolupráci s finančnými koordinátormi (UKR a NOR) a projektovým manažérom
 • plánovanie výdavkov, sledovanie cash flow podľa harmonogramu prác a rizík a kontrolu dodržiavania stanoveného rozpočtu
 • kontrolovanie oprávnenosti výdavkov v zmysle príručky pre prijímateľa Grantov EHP
 • spracovanie zákaziek a príprava podkladov pre účtovníka
 • spracovanie finančných správ (priebežné a záverečná)
 • pravidelná komunikácia s členmi projektového tímu, dodávateľmi

Vzdelanie

 • min. vysokoškolské I. stupňa
 • ekonomické (v prípade dostatočných skúseností v odbore nie je podmienkou)

Jazykové znalosti

 • anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)
 • ruský jazyk – výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • minimálne 3 a viac rokov skúseností na podobnej pozícii, ideálne so skúsenosťou manažovania projektov z NFM, EHP schém
 • Znalosti aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom)
 • Schopnosť komunikovať v anglickom (B2) jazyku, výhodou je schopnosť komunikovať v ruskom jazyku.
 • vynikajúce komunikačné a organizačné schopnosti
 • základné manažérske znalosti (analýza, plánovanie, riadenie ľudí, kontrola, hodnotenie)
 • snaha a motivácia pri dosahovaní cieľov, zodpovednosť
 • schopnosť konštruktívne riešiť problémy, konflikty, sťažnosti
 • kreativita a inovatívne myslenie
 • analytické a komplexné myslenie
 • flexibilita, schopnosť prispôsobiť sa zmenám (ad hoc situácie, dynamické prostredie)
 • ochota v prípade potreby cestovať kvôli projektom (cestovanie bude v rámci projektu výnimočné)

V prípade záujmu poskytneme dodatočné informácie pri osobnom rozhovore.

Kontaktné osoby: Jitka Ivančíková (ivancikova@sfpa.sk),
Peter Brezáni (brezani@sfpa.sk)
Tel: +421 2 5443 3151

O nás:

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. (RC SFPA) v rámci svojej činnosti poskytuje nezávislé odborné analýzy kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky; vydáva odborné periodické i neperiodické publikácie, ktoré slúžia k prehĺbeniu poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR a slúžia ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú a laickú verejnosť; organizuje odborné podujatia a podieľa sa na medzinárodnej vedeckej spolupráci v oblasti výskumu európskych politík, medzinárodných vzťahov a bezpečnosti a implementuje projekty v rámci rozvojovej spolupráce a cezhraničnej spolupráce.