Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Prijímateľ: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava

Miesto realizácie: Prešovský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj

Výška poskytnutého NFP: 298 898,88 eur

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.Aktuality

kliknutím na odkaz sa dozviete viac 👇

Druhý okrúhly stôl s účastníkmi Trnavského samosprávneho kraja (TSK) a Juhomoravského kraja v Česku

Tlačová správa: Cezhraničná spolupráca TTSK a Juhomoravského kraja

Program druhého okrúhleho stola s  účastníkmi z Trnavského samosprávneho kraja a Jihomoravského kraja

O našom podujatí informovali aj ďalšie médiá! 

Tlačová správa: Cezhraničná spolupráca PSK a Podkarpatského vojvodstva

Prvý okrúhly stôl s  účastníkmi z Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Podkarpatského vojvodstva v Poľsku

Program prvého okrúhleho stola pre predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Podkarpatského vojvodstva v Poľsku

Paradiplomacia samosprávnych krajov v Českej republike a Poľsku: Inšpirácia pre Slovensko?

Hodnotenie aktivít prvého polroka realizácie projektu

Experti SFPA realizovali audit v TSK

Experti SFPA realizovali audit v PSK

Zástupcovia SFPA sa stretli s predstaviteľmi Prešovského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja 

Začali sme s realizáciou projektu! 


Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zefektívniť fungovanie vyšších územných celkov (VÚC) v Európskej únii a tým aj zvýšiť predpoklady samotnej SR presadzovať v Únii svoje záujmy. Regióny ako také môžu vstupovať do rozhodovacích procesov v EÚ, kde dokážu reprezentovať záujmy svojich obyvateľov, a tak zvyšovať aj váhu Slovenska ako celku. Slovenské VÚC však svoje možnosti využívajú veľmi obmedzene, aj z dôvodu vlastných kapacitných limitov napr. na spracovanie potrebných stratégii svojho pôsobenia na pôde EÚ. Práve tento aspekt pokrýva projekt

Hlavný cieľ projektu dosiahneme prostredníctvom nasledujúcich čiastkových cieľov:

  1. Identifikácia a analýza európskych aktivít dvoch vybraných VÚC, Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK), prostredníctvom auditu ich bilaterálnych, regionálnych a multilaterálnych činností a mapovania ich možností;
  2. Porovnanie európskych aktivít vybraných VÚC (Česká republika, Poľsko);
  3. Identifikácia slabých miest v európskej agende TTSK a PSK a príprava podrobnej stratégie rozvoja európskej agendy pre TTSK a PSK; príprava rámcového projektového plánu pre zefektívnenie európskych aktivít všetkých VÚC na Slovensku.

Jednotlivé aktivity projektu sú zamerané najmä na analýzu a prípravu stratégie. V prvej fáze projektu zrealizujeme podrobný audit v TTSK a PSK od ich vzniku v roku 2001 do roku 2019; zmapujeme ich možností prostredníctvom analýzy primárnych a sekundárnych zdrojov, ako aj na základe študijnej cesty do Bruselu.

V druhej fáze projektu sa zameriame na komparatívnu analýzu dvoch vybraných VÚC s vybranou českou a poľskou regionálnou územnou jednotkou (kraj, vojvodstvo).

Tretia fáza projektu zahŕňa aktivity zamerané na finalizáciu analýzy a prípravu podrobnej stratégie a projektového plánu, respektíve aktivity, ktoré zameriame na následné predstavenie stratégie v príslušných VÚC a plánu v Bratislave a Bruseli.