>
>
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

SFPA je otvorené nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike Slovenskej republiky.

Naším hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike.

Sme dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaujímajú o oblasť zahraničnej politiky. Svojou činnosťou chceme aktívne prispievať k začleneniu SR do spoločenstva demokratických štátov a ich politických a bezpečnostných štruktúr.

Prostredníctvom svojich programov šírime objektívne informácie o medzinárodných vzťahoch z pôvodných zdrojov. SFPA združuje občanov rôznej politickej orientácie. Členstvo v SFPA je otvorené pre každého, kto je presvedčený o dôležitosti diskusií o problémoch zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov.

Publikačná a organizačná činnosť SFPA

Výskumné centrum SFPA (RC SFPA) v rámci svojej činnosti:

  • poskytuje nezávislé odborné analýzy kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky;
  • vydáva odborné periodické i neperiodické publikácie, ktoré slúžia k prehĺbeniu poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR a slúžia ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú a laickú verejnosť;
  • organizuje odborné podujatia a podieľa sa na medzinárodnej vedeckej spolupráci v oblasti výskumu medzinárodných vzťahov a bezpečnosti;

Medzi významné periodické publikácie patria napríklad štvrťročník International Issues & Slovak Foreign Policy AffairsRočenka zahraničnej politiky SR, internetový časopis Zahranicnapolitika.sk a iné. Všetky publikácie sú dostupné v sekcii PUBLIKÁCIE.


Viac o nás na Facebooku.