>
>
Témy

Témy

Európske záležitosti

Výskumný program Európske záležitosti sa venuje inštitúciám EÚ, európskej integrácií, úlohe a prioritám členských krajín a vonkajším vzťahom EÚ. Predstavuje tiež platformu pre pravidelné hodnotenie stavu EÚ a európskej politiky SR. Program sa podieľa na príprave bilaterálnych fór a reflexných skupín s praktikmi a odborníkmi z iných členských krajín. Výskumný program podporuje tiež širšiu diskusiu […]


Stredná Európa

Program sa zameriava na dve prioritné oblasti. Prvú tvoria bilaterálne vzťahy Slovenska so susednými krajinami – Českou republikou, Maďarskom a Poľskom, ako aj Rakúskom. Druhá oblasť zahŕňa existujúce formy regionálnej sspolupráce v strednej Európe, s primárnym dôrazom na Vyšehradskú štvorku.


Východná Európa

Program Východná Európa je zameraný na výskum vnútornej a zahraničnej politiky krajín východnej Európy (Ruská federácia a krajiny Východného partnerstva), ich vzájomných vzťahov, bilaterálnych vzťahov SR s týmito krajinami rovnako ako i vzťahov týchto krajín s EÚ a NATO. Osobitná pozornosť je venovaná výskumu politiky EÚ voči týmto krajinám, vrátane Európskej politiky susedstva od roku 2004 a Východného partnerstva od […]


Západný Balkán

Program má tri dimenzie. Prvú tvorí analýza integračného procesu krajín regiónu do Európskej únie. Predmetom analýzy v rámci druhej dimenzie je regionálna spolupráca na západnom Balkáne. Tretia dimenzia je zameraná na bilaterálne vzťahy Slovenska s jednotlivými krajinami regiónu.


Medzinárodná bezpečnosť

Program Medzinárodná bezpečnosť sa venuje aktuálnym otázkam bezpečnosti v Euro-atlantickom a Eurázijskom priestore. Prioritou programu je výskum v oblastiach spojených s národnou bezpečnosťou SR, vnímania bezpečnostných hrozieb a výziev, a postavenia SR v medzinárodných organizáciách NATO, EÚ, OBSE a OSN. Ďalšie výskumné témy zahŕňajú problematiku zamrznutých konfliktov v post-Sovietskom priestore, bezpečnostnej politiky USA a Ruskej […]


Rozvojová spolupráca

Výskumný program Rozvojová spolupráca je komplexným a prierezovým programom, ktorý sa zameriava na výskum a analýzu regionálnych politik (SR, V4,EÚ) a rozvoja na nadnárodnej, národnej i regionálnej úrovni, cezhraničnú spoluprácu, rozvojovú politiku a jej dopady/efekty na politiku tak samotnej Slovenskej republiky, ako aj krajín V4, či EÚ resp. EÚ ako celku. Významnou súčasťou programu je organizácia odborných […]


Ženy v zahraničnej politike

Rola žien v zahraničnej politike býva často bagatelizovaná alebo nepovšimnutá. Naším cieľom je preto poskytnúť protipól rodovým stereotypom o význame žien v zahraničnej politike a diplomacii. Chceme upozorniť na potrebu zvýšenia ich zastúpenia, ako aj na potrebu podpory inklúzie a diverzity v štátnych inštitúciách. Téme sa v venujeme komplexne. Náš výskum sa zameriava na historický […]


Energetická politika a klimatická zmena

Výskumný program Energetická politika a klimatická zmena sa zameriava na aktuálne otázky energetickej a klimatickej politiky na Slovensku a v regióne strednej Európy, a to najmä v kontexte vývinu príslušných politík EÚ. Program sa zameriava na otázky energetickej bezpečnosti a energetickej tranzície a taktiež výzvam, ktoré zmeny v tomto sektore prinášajú, ako napríklad dekarbonizácia či zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov. Významnou […]