>
Témy
>
Ženy v zahraničnej politike

Ženy v zahraničnej politike

Rola žien v zahraničnej politike býva často bagatelizovaná alebo nepovšimnutá. Naším cieľom je preto poskytnúť protipól rodovým stereotypom o význame žien v zahraničnej politike a diplomacii. Chceme upozorniť na potrebu zvýšenia ich zastúpenia, ako aj na potrebu podpory inklúzie a diverzity v štátnych inštitúciách. Téme sa v venujeme komplexne. Náš výskum sa zameriava na historický vývoj, mapovanie súčasného stavu, komparatívnu analýzu a zber príkladov dobrej praxe zo Slovenska aj zo zahraničia. Skúmame bariéry, ktorým mladé ženy čelia na začiatku ich kariéry v diplomacii, a hľadáme spôsoby, ako sa tieto problémy dajú efektívne riešiť. Pripravujeme odporúčania na podporu inklúzie a diverzity pre vzdelávacie inštitúcie, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a ďalších aktérov. V našich osvetových aktivitách prepájame umenie a výskum s cieľom zviditeľniť ženy v slovenskej diplomacii, aby sme ako spoločnosť začali oceňovať ich dôležitý prínos.

Experti

Ivana Uličná

výskumná pracovníčka
ulicna@sfpa.sk

Barbora Legényová

Projektová koordinátorka
legenyova@sfpa.sk

Podujatia

Projekty

Prepájanie sietí žien v zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike naprieč štátmi V4
Prepájanie sietí žien v zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike naprieč štátmi V4

Hoci ženy tvoria polovicu populácie, ich účasť na formulovaní a implementovaní zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politiky v krajinách V4 je v porovnaní s mužmi nepomerne nižšia. Aj napriek podstatnému pokroku v posledných dekádach nie je zastúpenie ženských expertných hlasov dostatočné a férové. K tejto nerovnováhe prispieva niekoľko pretrvávajúcich problémov, s ktorými sa ženy stretávajú vo všetkých krajinách V4.

Publikácie

Ženy v diplomacii Ivana Uličná

Učebnica Ženy v diplomacii mapuje spoločensko-kultúrne, ekonomické a inštitucionálne bariéry pre ženy v oblasti diplomacie a zahraničnej politiky, analyzuje ich vplyv na súčasné postavenie žien a poukazuje na praktické riešenia pre zvýšenie inklúzie a diverzity v tejto oblasti.

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah