>
>
Plán rodovej rovnosti

Plán rodovej rovnosti

Náš záväzok

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) sa usiluje o podporu kultúry na pracovisku, ktorá uprednostňuje rodovú rovnosť, rozmanitosť a inklúziu. Ako malá organizácia chápeme dôležitosť vytvárania pracovného prostredia, ktoré rešpektuje a oceňuje jedinečný prínos všetkých zamestnancov. Tento plán rodovej rovnosti (GEP) načrtáva náš záväzok a plán na dosiahnutie inkluzívnejšieho a spravodlivejšieho pracoviska.

SFPA sa zaväzuje presadzovať rodovú rovnosť ako základnú hodnotu v rámci našej organizácie. Veríme, že rozmanité a inkluzívne pracovisko nielenže zlepšuje našu organizačnú kultúru, ale aj náš výskum, obhajobu a realizáciu našich projektov. Prostredníctvom tohto plánu sa snažíme realizovať strategické opatrenia na zabezpečenie toho, aby bola rodová rovnosť zakotvená vo všetkých aspektoch našej činnosti, od náboru a odborného rozvoja až po rozhodovacie procesy a organizačnú kultúru.

Ciele

Ciele Plánu rodovej rovnosti SFPA na roky 2024-2026 sú:

 1. Zlepšiť informovanosť a pochopenie rodovej rovnosti, rozmanitosti a inklúzie medzi všetkými zamestnancami.
 2. Podporovať zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom pre všetkých zamestnancov.
 3. Dosiahnutie rodovej rovnováhy vo vedúcich pozíciách a v rozhodovacích procesoch.
 4. Podporovať rodovú rovnosť pri prijímaní a udržiavaní zamestnancov a ich kariérnom postupe.
 5. Začleniť rodové hľadisko do výskumu, podujatí a publikácií SFPA.
 6. Zaviesť opatrenia na prevenciu a riešenie rodovo podmieneného násilia a obťažovania.
 7. Pravidelne monitorovať a hodnotiť pokrok v iniciatívach v oblasti rodovej rovnosti.

Plán implementácie

Fáza 1: Príprava a hodnotenie (júl – september 2023)

 • vykonanie úvodných hodnotení súčasných postupov v oblasti rodovej rovnosti, rozmanitosti a inklúzie v rámci SFPA
 • indentifikovanie kľúčových oblastí na zlepšenie a stanovenie základných ukazovateľov na monitorovanie pokroku

Fáza 2: Vývoj akčného plánu (október – december 2023)

 • vypracovanie cielenej stratégie a opatrenia pre každý cieľ, priradenie jasnej zodpovednosti a termínov
 • zabezpečenie zapojenia všetkých zamestnancov do procesu vývoja, s cieľom podporiť ich zodpovednosť a angažovanosť

Fáza 3: Implementácia (január 2024 – december 2025)

 • zavádzanie plánovaných opatrení s pravidelnými kontrolami, aby sa zabezpečilo dodržiavanie časového harmonogramu a cieľov
 • poskytovanie priebežných školení a príležitostí na rozvoj zameraných na rozmanitosť, začlenenie a rodovú rovnosť

Fáza 4: Monitorovanie a hodnotenie (počas celého trvania plánu a záverečného preskúmania v januári 2026)

 • zavedenie procesu priebežného monitorovania na posúdenie pokroku v porovnaní s cieľmi
 • na konci plánovaného obdobia vykonanie komplexného preskúmanie s cieľom zhodnotiť úspechy, výzvy a oblasti pre budúce zlepšenie

Kľúčové opatrenia

 1. Informovanosť a odborná príprava
  • každoročné organizovanie seminárov o rozmanitosti a začlenení pre všetkých zamestnancov
  • realizácia série obedov a vzdelávacích stretnutí o rodovej rovnosti a nevedomej zaujatosti
 2. Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom
  • podpora flexibilného pracovného času a možnosti práce na diaľku, s cieľom prispôsobiť sa rôznym potrebám zamestnacov a zamestnankýň
  • plánovanie pravidelných aktivít na podporu duševného zdravia a súdržnosti tímu
 3. Vedenie a rozhodovanie
  • usilovanie sa o rodovú rovnosť vo vedúcich funkciách a rozhodovacích orgánoch SFPA
  • povzbudenie zamestnankýň, aby sa ujali vedúcich úloh prostredníctvom mentorstva a školení o vedení
 4. Nábor a kariérny postup
  • využívanie inkluzívneho jazyka v pracovných ponukách
  • zavedenie transparentného postupu povyšovania, ktorý kladie dôraz na zásluhy a potenciál a zabezpečuje rovnaké príležitosti pre všetkých
 5. Výskum a podujatia
  • zabezpečenie začlenenia rodového hľadiska do všetkých výskumných projektov a panelov podujatí
  • usilovanie sa o rodovú vyváženosť medzi vystupujúcimi a účastníkmi všetkých podujatí organizovaných SFPA
 6. Prevencia rodovo podmieneného násilia
  • vypracovanie jasnej politiky prevencie a riešenia sexuálneho obťažovania a iných foriem rodovo podmieneného násilia
  • zavedenie dôverného mechanizmu podávania správ a podpory pre všetkých zamestnancov
 7. Monitorovanie a hodnotenie
  • vymenovanie úradníka pre rodovú rovnosť, ktorý bude dohliadať na vykonávanie a pokrok v plnení plánu rodovej rovnosti
  • vykonávanie každoročných prieskumov s cieľom získať spätnú väzbu o pracovnom prostredí a účinnosti plánu rodovej rovnosti.

Implementáciou tohto plánu rodovej rovnosti chceme nielen splniť, ale aj prekročiť naše ciele v oblasti rodovej rovnosti v rámci našej organizácie. Uvedomujeme si, že dosahovanie rodovej rovnosti je nepretržitý proces, a sme odhodlaní neustále zlepšovať naše postupy a politiky na podporu tohto dôležitého cieľa.