>
Projekty

Aktuálne projekty

Národný konvent o EÚ v Albánsku
Národný konvent o EÚ v Albánsku

Projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Albánska pre rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Albánsku.

Prepájanie sietí žien v zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike naprieč štátmi V4
Prepájanie sietí žien v zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike naprieč štátmi V4

Hoci ženy tvoria polovicu populácie, ich účasť na formulovaní a implementovaní zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politiky v krajinách V4 je v porovnaní s mužmi nepomerne nižšia. Aj napriek podstatnému pokroku v posledných dekádach nie je zastúpenie ženských expertných hlasov dostatočné a férové. K tejto nerovnováhe prispieva niekoľko pretrvávajúcich problémov, s ktorými sa ženy stretávajú vo všetkých krajinách V4.

Think Visegrad
Think Visegrad

Think Visegrad—V4 Think Tank Platform is a net­work for struc­tured dia­log on issues of strate­gic regional impor­tance. The net­work ana­lyzes key issues for the Visegrad Group (V4), and pro­vides rec­om­men­da­tions to the gov­ern­ments of V4 coun­tries, the annual pres­i­den­cies of the group, and the International Visegrad Fund.

V4 Energy Think Tank Platform
V4 Energy Think Tank Platform

V4ETTP je platforma - stála sieť - think tankov, ktorá uľahčuje výskum a analýzu zameranú na energetiku a politiku s regionálnym zameraním, pričom sa opiera o odborné znalosti svojich členských inštitúcií v oblasti energetických štúdií.

Výmena skúseností krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti regulácie verejnoprospešných služieb
Výmena skúseností krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti regulácie verejnoprospešných služieb

Projekt má za cieľ využiť skúsenosti Poľska, Česka a Slovenska v oblasti regulácie verejných služieb v prospech Gruzínska.

Archívne projekty

Premýšľanie za národnými hranicami o riešeniach obnoviteľnej energie v strednej Európe
Premýšľanie za národnými hranicami o riešeniach obnoviteľnej energie v strednej Európe

Aby bolo Slovensko úspešné v energetickej tranzícii, malo by vybudovať nové formy regionálnej spolupráce a zároveň posilniť klimatickú politiku, najmä zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti.

Western Balkans Futures
Western Balkans Futures

Prognostický projekt o trajektóriách pre západný Balkán

Projekt NATO 2030
Projekt NATO 2030

Cieľom projektu je analyzovať závery reflexnej skupiny zverejnené v dokumente „NATO 2030: United for a New Era“ a vypracovať odporúčania. Prostredníctvom verejných diskusii sú komunikované priebežné výsledky projektu, ako aj prezentovaná naša aktívna účasť pri zaisťovaní bezpečnosti a obrany Aliancie.

Skvalitnenie komunikácie a vizualizácie tém v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov ako nástroj boja s dezinformáciami
Skvalitnenie komunikácie a vizualizácie tém v oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov ako nástroj boja s dezinformáciami

Cieľom projektu je zintenzívnenie komunikačnej a vizuálnej prítomnosti RC SFPA v digitálnom prostredí, ako organizácie poskytujúcej objektívne a overiteľné informácie a fakty v oblasti zahraničnej a európskej politiky i v oblasti medzinárodných vzťahov, a tak prispievať k boju s dezinformáciami.

Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy
Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021
Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu vlády SR Eduarda Hegera a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

Economic Relations Between the V4 and Russia
Economic Relations Between the V4 and Russia

This project intends to undertake a long-term research on the state of economic relations between Russia and individual Visegrad countries. Its aim is to highlight possible changes and continuities in light of the crisis in Ukraine and assess in what ways commercial cooperation can affect political relations.

Energy Security and Strategic Communication
Energy Security and Strategic Communication

The project’s aim was to contribute to building «communication bridges» between civil and governmental actors in Visegrad and Ukraine, as well as to strengthen the capacity of interacting between multi-stakeholders in a case of an energy crisis.

Európa v nás – Prednáškový cyklus po stredných školách
Európa v nás – Prednáškový cyklus po stredných školách

Séria prednášok na stredných školách po celom Slovensku. Cieľom je priblížiť mladým ľuďom, čoskoro voličom, problematiku medzinárodných spoločenstiev ako je NATO, Rada Európy, Európska únia...

GaMCon- Gagauzian Modernization Convention
GaMCon- Gagauzian Modernization Convention

Overall objective of the project is to contribute to increased participation of civil society in public policy formulation and implementation, while focusing to increase confidence building measures between ATU Gagauzia and central government of Republic of Moldova, and promoting synergies between the public and private sectors in order to enhance their abilities to meet consensus and thus mutual progress.

Information warfare on the Internet
Information warfare on the Internet

The project is focused on monitoring online media, searching for common patterns and key subjects undergoing manipulation. The goal is to capture similarities and differences in disinformation strategies tailored at individual countries participating in the project.

Medzinárodný krízový manažment (MKM)
Medzinárodný krízový manažment (MKM)

Cieľom projektu je oživenie verejnej debaty o MKM v slovenskom a stredoeurópskom priestore, nadviazanie na už existujúce výstupy  a v neposlednom rade priniesť aktualizovaný kvalitatívny a kvantitatívny pohľad na danú problematiku.

Migration of Ukrainian Students to Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary: Human Capital Perspectives
Migration of Ukrainian Students to Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary: Human Capital Perspectives

The main objective of this project is to find out how Ukraine, Poland, Czechia, Slovakia, and Hungary could use professional and social capital of Ukrainian students who choose to study in Polish, Czech, Slovak, and Hungarian universities more effectively.

More effective EU democracy and reform support with greater V4 engagement in the Eastern Partnership
More effective EU democracy and reform support with greater V4 engagement in the Eastern Partnership

The project seeks to ensure that EU foreign policy instruments exert a greater impact over democratic reforms in the EaP region while utilising transition sharing potential of the V4 countries. In cooperation with the V4 Presidencies, structures & stakeholders it will use the opportunity the current EU revision of its EaP policies and instruments provide and ensure a process of reflection and engagement of civil society experts in the process.

Národný konvent o EÚ
Národný konvent o EÚ

Cieľom projektu je zabezpečiť expertnú platformu generujúcu analýzy a odporúčania k jednotlivým sektorovým témam - Digitálna a zelená tranzícia; Dezinformácie a populizmus; Jednotný trh; Slovensko a EÚ v globálnom kontexte

Národný konvent o EÚ v Gruzínsku
Národný konvent o EÚ v Gruzínsku

Projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Gruzínska na rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Gruzínsku.

Protracted Conflicts in the OSCE Region: Innovative Approaches for Co-operation in the Conflict Zones
Protracted Conflicts in the OSCE Region: Innovative Approaches for Co-operation in the Conflict Zones

This project aims to provide a menu of innovative ways in which the international community can engage with all sides in the four so-called “frozen conflicts” – protracted conflicts on the territory of the former USSR that include the Karabakh, Abkhazia, South Ossetia, and Transdniestria conflicts.

Russian information warfare on the crisis in Ukraine and its Visegrad implications
Russian information warfare on the crisis in Ukraine and its Visegrad implications

The main aim of the project is to study the Russian strategic communication about the crisis in Ukraine both in Russia and in countries of the EU. The project is built on the methodological pre-assumption that by using an inductive approach from the results of the concrete country studies the Russian strategy in the background can be properly mapped out.

Sharing Know-How in Paradiplomacy: The Visegrad Dimension
Sharing Know-How in Paradiplomacy: The Visegrad Dimension

The goal of our project is to analyze the reasons behind and provide the selected regions with a quality analysis to increase both quantity and quality of their paradiplomatic activities. The project focuses on the paradiplomatic activities of the self-governing regions of three Visegrad countries (Slovakia, Czechia, Poland) on all three – bilateral, multilateral, and European – levels.

Single gas market and energy security in the Visegrad states: models, challenges, perspectives
Single gas market and energy security in the Visegrad states: models, challenges, perspectives

The main objective of the project is to investigate the opportunities and perspectives affecting cooperation between Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary in the gas market.

Slovenské fórum proti propagande
Slovenské fórum proti propagande

Slovenské fórum proti propagande je sieťou jednotlivcov a inštitúcií aktivizujúcich sa v mene slobody a demokracie na Slovensku, európskych a atlantických hodnôt a pevného ukotvenia Slovenska v Európskej únii a NATO.

Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (SUREC)
Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (SUREC)

Celkovým cieľom projektu je zriadenie špeciálneho výskumného programu s názvom „Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (SUREC)“, ktorý iniciuje rozsiahle vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, pravidelný politický dialóg a zdieľanie znalostí a know-how v oblastiach ako: ekonomické a sociálne reformy, regionálna a cezhraničná spolupráca a rozvoj, bezpečnosť, rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti a iné, medzi Slovenskom a Ukrajinou avšak aj v spolupráci s Nórskom.

The Future of OSCE Field Operations (Options)
The Future of OSCE Field Operations (Options)

This report is the joint product of a group of twenty-one members of the OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions.

Threat Perceptions in the OSCE Area
Threat Perceptions in the OSCE Area

The intention was to analyze the threat perceptions of relevant state actors in the OSCE area in the categories of „military threats“, „transnational threats“ and „other threats“.

Towards a Citizens’ Union (2CU)
Towards a Citizens’ Union (2CU)

Building on the notion of increasing social, economic and political interdependence across borders, the first volume asks whether and, if so, how a sense of solidarity and European identity can be rescued from the bottom up by politically empowering citizens to ‘take back control’ of their EU.

Ukraine’s migration monitoring: forced and labour mobility
Ukraine’s migration monitoring: forced and labour mobility

The project is aimed at systematic monitoring of current migration dynamics in Ukraine (both internal and international migration, particularly to V4 and the EU) resulted from Crimea annexation and armed conflict in Eastern Ukraine. It will investigate both qualitative and quantitative (where possible) characteristics of forced migration and accompanying economic-driven migration. It will also present policy recommendations for the V4 governments, EU institutions and Ukrainian government.

V4 a medzinárodný krízový manažment
V4 a medzinárodný krízový manažment

Hlavným cieľom projektu "V4 a medzinárodný krízový manažment" je oživiť diskusiu o zapojení sa krajín V4 do aktivít medzinárodného krízového manažmentu (MKM) v podmienkach zmeneného bezpečnostného prostredia.

V4 Energy Think Tank Platform
V4 Energy Think Tank Platform

With the aim of strengthening cooperation among the think tanks of the Visegrad countries in the field of energy, as well as promoting dialogue between the academic sector and decision-makers in this area, REKK (HU) as coordinator, along with SFPA (SK), the Instytut Jagielloński (PL) and AMO (CZ) as partners, have initiated the launching of the V4 Energy Think Tank Platform (V4ETTP) as a permanent think tank cooperation platform focusing on energy, operating from 2018.

V4 Supporting Communication Strategy of Moldova, Georgia and Ukraine on implementing AA and DCFTA
V4 Supporting Communication Strategy of Moldova, Georgia and Ukraine on implementing AA and DCFTA

The initiative was kindly funded by the International Visegrad Fund and has the aim to target several areas of mutual interest between the V4 and the EaP countries, Moldova, Georgia and Ukraine, including capacity building and regional cooperation by transfer of V4 countries experience in EU integration processes via collecting best practices and lessons learned in the field of communication strategies.

V4 Task Force on the Prevention of Mass Atrocities
V4 Task Force on the Prevention of Mass Atrocities

The project aims to produce solid scientific research combined with the experience of practitioners on the V4 Countries’ capabilities to implement the RtoP in light of the new challenges, and to offer feasible recommendations.

Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou (CBC01014)
Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou (CBC01014)

Jedná sa o výskumný a vzdelávací projekt, ktorý tiež zahŕňa veľké množstvo klastrovacích a sieťovacích aktivít. Hlavnou myšlienkou je prenos nórskeho know-how z EÚ-NO vzťahov a NO-RU vzťahov v rámci cezhraničnej spolupráce pre zlepšenie EÚ/SK-UA vzťahov a pre približovanie Ukrajiny k EÚ.

Connecting V4 and other regional expert networks
Connecting V4 and other regional expert networks

he project intends to build inter-regional connections across the EU through connecting V4 and other regional expert networks and thus research concrete potential for the future EU coalitions.

Confidence-Building Measures in the OSCE Economic and Environmental Dimension
Confidence-Building Measures in the OSCE Economic and Environmental Dimension

The project envisions commissioning ten papers contributed by Network institutions and current and former policy practitioners. These should take the form of single and comparative case studies focused broadly on fostering economic and environmental connectivity as a means of confidence building (including trade, transport, communication, energy, environment, banking, insurance, etc.) within and beyond the OSCE region.

Clinching Neighbors: Ukraine on the Path into Europe
Clinching Neighbors: Ukraine on the Path into Europe

The project is focusing on addressing two crucial things related to each other – propaganda and extremism. These issues are addressed in its entirety by proving qualitative interactive seminars with researchers, analysts, and civil society leaders dealing with both issues.

Civil Servants Mobility Program
Civil Servants Mobility Program

Cieľom je vzdelávanie zástupcov verejnej správy krajín Východného partnerstva a západného Balkánu prostredníctvom organizovania študijných pobytov krajinách V4 zameraných na štúdium skúseností v oblasti príslušných sektorových reforiem a harmonizácie národnej legislatívy s legislatívou EÚ.

Frontiers of Democracy – Embedding Democratic Values in Moldova and Ukraine
Frontiers of Democracy – Embedding Democratic Values in Moldova and Ukraine

The goal of this project is to facilitate embedding democratic values in the societal ethos, and thus to contribute to future successful consolidation in Moldova and Ukraine.

Café Európa
Café Európa

Debaty Café Európa sú určené pre širokú verejnosť a ich cieľom je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov.

Building Civil Society Capacities to Improve Decision-Making Process in Kosovo’s Public Institutions
Building Civil Society Capacities to Improve Decision-Making Process in Kosovo’s Public Institutions

The project also has the following specific objective: non-governmental organisations in Northern Kosovo actively represent local interests and participate in the decision-making processes of, and cooperate with, the governmental sector.

Assessment of Kremlin’s Soft Power Tools in Central Europe
Assessment of Kremlin’s Soft Power Tools in Central Europe

The project seeks to examine the variety of soft power tools being leveraged by Moscow across three main sectors – economic and financial domain, cultural sphere (activities of the Russian Centre of Science and Culture), and media and information campaigns.

Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21
Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21

Hlavným cieľom projektu je prispieť k lepšiemu fungovaniu občianskej spoločnosti a jej lepšieho zapojenia do tvorby politík na miestnej a regionálnej úrovni spolu s predstaviteľmi miestnej vlády.

Building capacities for energy sector reform in Ukraine
Building capacities for energy sector reform in Ukraine

We aim to – train Ukrainian governmental officials responsible for implementing the section of the Association Agreement that deals with harmonizing national legislation with the EU energy acquis

Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou (SIBSU)
Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou (SIBSU)

Spoločná hranica s dĺžkou iba 97 km nie je len hranicou dobrých a dôveryhodných susedov, Slovenska a Ukrajiny, ale je aj vonkajšou hranicou EÚ.

Bilaterálne diskusné fóra
Bilaterálne diskusné fóra

Bilaterálne diskusné fóra so susednými krajinami (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina), respektíve kľúčovými partnermi v rámci EÚ (Nemecko) vytvárajú priestor pre štrukturovaný dialóg