>
Projekty
>
Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou (CBC01014)

Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou (CBC01014)

Jedná sa o výskumný a vzdelávací projekt, ktorý tiež zahŕňa veľké množstvo klastrovacích a sieťovacích aktivít. Hlavnou myšlienkou je prenos nórskeho know-how z EÚ-NO vzťahov a NO-RU vzťahov v rámci cezhraničnej spolupráce pre zlepšenie EÚ/SK-UA vzťahov a pre približovanie Ukrajiny k EÚ.

Jedná sa o výskumný a vzdelávací projekt, ktorý tiež zahŕňa veľké množstvo klastrovacích a sieťovacích aktivít.

Hlavnou myšlienkou je prenos nórskeho know-how z EÚ-NO vzťahov a NO-RU vzťahov v rámci cezhraničnej spolupráce pre zlepšenie EÚ/SK-UA vzťahov a pre približovanie Ukrajiny k EÚ.

Nasledujúcich 5 prioritných sektorových oblastí projektu charakterizuje projekt :

1 ) Ekonomika & obchod : posilňovanie kapacít na Ukrajine s cieľom implementovať AA/DCFTA , vrátane manažmentu hraníc a colnej kontroly, vrátane prehľadu konceptov o úspešnej cezhraničnej spolupráce, ako je obchod a cezhraničné klastrovanie priemyslu, zavádanie inovácií pre malé a stredné podniky, budovanie priemyselných parkov a špeciálnych ekonomických zón, a posilniť obchodnú spoluprácu medzi Slovenskom a Ukrajinou;

2 ) Regionálny rozvoj a reforma verejnej správy na Ukrajine: reforma politiky v oblasti regionálneho rozvoja a verejnej správy na Ukrajine v súlade s normami a štandardmi EÚ, vrátane výmeny skúseností a osvedčených postupov Slovenska a Nórska;

3 ) Energetická spolupráca: reforma energetického sektora na Ukrajine v súlade s protokolom o pristúpení k Dohode o energetickom spoločenstve, vrátane oblasti energetickej účinnosti a klimatickej politiky s osobitným zameraním na SK- UA cezhraničnú spoluprácu v tejto oblasti;

4 ) Multi – etnické vzťahy a tolerancia: kultúrna a multi – etnická spolupráca Ukrajiny s EÚ, vrátane osobitného dôrazu na menšiny žijúce v oblasti cezhraničnej spolupráce, a tiež na ich jazyk.

5 ) Cezhraničná spolupráca: posilnenie systému cezhraničnej spolupráce a kapacít v SK- UA pohraničí pomocou NO – RU osvedčených postupov.


Partnerské dohody:

Centrum pre strategické partnerstvo – Zmluva

Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave – Zmluva, Dodatok1

Národný inštitút strategických štúdií – Zmluva

Slovenská obchodná a priemyselná komora – Zmluva, Dodatok1

Prešovská univerzita v Prešove – Zmluva, Dodatok1

Užhorodská národná univerzita – Zmluva, Dodatok1, Dodatok2