>
Projekty
>
Národný konvent o EÚ v Albánsku

Národný konvent o EÚ v Albánsku

Projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Albánska pre rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Albánsku.
Tomáš Strážay Peter Brezáni

Projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Albánska pre rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Albánsku.

Cieľom projektu je pokračovať v zapájaní širšej odbornej verejnosti zo všetkých segmentov spoločnosti do tvorby národných pozícií v agende európskej integrácie; transfer slovenského know-how z politickej, ekonomickej a spoločenskej transformácie; ako aj udržanie interaktívneho informačného zdroja o európskej integrácii.

V rámci projektu sa počíta s pôsobením štyroch pracovných skupín zameraných na konkrétne témy: PS I: Sociálna politika a politika zamestnanosti, PS II: Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť, PS III: Poľnohospodárstvo a PS IV: Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov. V rámci projektu bude zrealizovaných celkovo 16 zasadnutí PS a 2 plenárne zasadnutia. Zapojením širokého spektra expertov projekt prispeje k ďalšiemu budovaniu odborných kapacít vládnych i mimovládnych organizácií, k intenzifikácii ich vzájomného dialógu, tiež k prehĺbeniu bilaterálnej spolupráce medzi Albánskom a SR.

Popri samotných zasadnutiach pracovných skupín, na ktorých sa zúčastnia aj experti zo SR, budú kľúčovými výstupmi projektu sektorové odporúčania pre vládu a ich zverejnenie v elektronickej podobe na webovej stránke a konte na facebook-u, tiež mediálna prezentácia projektu a eurointegračného procesu a v neposlednom rade tiež tím schopný dlhodobo implementovať ciele projektu.

Projekt je financovaný zo zdrojov SlovakAid.

Viac informácií o projekte a projektových aktivitách môžete nájsť tu.