>
Projekty
>
Národný konvent o EÚ

Národný konvent o EÚ

Cieľom projektu je zabezpečiť expertnú platformu generujúcu analýzy a odporúčania k jednotlivým sektorovým témam - Digitálna a zelená tranzícia; Dezinformácie a populizmus; Jednotný trh; Slovensko a EÚ v globálnom kontexte
Miroslava Pisklová Jitka Ivančíková

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú spoločnosť (SFPA) organizuje v priebehu mesiacov september – november 2021 sériu odborných diskusií s účasťou zástupcov štátnej správy, samosprávy,  súkromného a mimovládneho sektora, ktoré sú súčasťou projektu Národný konvent o EÚ.

Cieľom projektu je zabezpečiť expertnú platformu generujúcu analýzy a odporúčania k jednotlivým sektorovým témam. Budú organizované pracovné skupiny a podujatia vo forme diskusných panelov zastrešených odbornými garantmi s tematickým zameraním a s participáciou expertov.

Práca platformy Národný konvent o EÚ v rámci projektu bude zarámcovaná do aktivít štyroch pracovných skupín, pričom každá pracovná skupina uskutoční v období do 15. novembra 2021 dve zasadnutia v dĺžke trvania 3-5 hod. na špecifické témy. Členenie pracovných skupín kopíruje členenie podľa nižšie uvedených tém. Stretnutia pracovných skupín sa uskutočnia v ôsmich regiónoch Slovenska:

PS1: Digitálna a zelená tranzícia / Trenčiansky a Žilinský kraj

Dátumy konania: 28.októbra v Žiline a 3. novembra v Trenčíne
Zameranie: Strata pracovných miest v dôsledku automatizácie; Prehlbovanie digital divide

PS2: Dezinformácie a populizmus / Nitriansky a Trnavský kraj

Dátumy konania: 24. septembra v Trnave a 6. októbra Nitre.
Zameranie: dezinformácie ako súčasť hybridného prostredia, ich vplyv na spoločnosť, odolnosť štátu a verejnosti voči zneužívaniu kybernetických nástrojov na dezinformovanie, eliminovanie nárastu populizmu, zvýšenie povedomia a ďalšie spôsoby riešenia

PS3: Jednotný trh / Košický a Prešovský kraj

Dátumy konania: 13. októbra Košice a 14. októbra Prešov
Zameranie: Únik mozgov; Znižovanie regionálnych rozdielov

PS4: Slovensko a EÚ v globálnom kontexte / Banskobystrický a Bratislavský kraj

Dátumy konania: 26. októbra B. Bystrica, 2. novembra v Bratislave
Zameranie:  QMV v SZBP. Príležitosti, výzvy a red lines pre SR, Miesto SZBP EÚ pri napĺňaní cieľov zahraničnej politiky SR


Národný konvent o EÚ (MZVaEZ)↗


Aktuality

Stretnutie pracovnej skupiny Dezinformácie a populizmus (Národný konvent o EÚ)
Stretnutie pracovnej skupiny Jednotný trh (Národný konvent o EÚ)
Stretnutie pracovnej skupiny Digitálna a zelená tranzícia (Národný konvent o EÚ)
Zasadnutie pracovnej skupiny Slovensko a EÚ v globálnom kontexte (Národný konvent o EÚ)