>
Projekty
>
Národný konvent o EÚ v Gruzínsku

Národný konvent o EÚ v Gruzínsku

Projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Gruzínska na rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Gruzínsku.
Tomáš Strážay Alexander Duleba Peter Brezáni Veronika Oravcová Ivana Uličná

Projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Gruzínska na rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Gruzínsku.

Cieľom projektu je pokračovať v zapájaní širšej odbornej verejnosti zo všetkých segmentov spoločnosti do tvorby národných pozícií v agende európskej integrácie; transfer slovenského know-how z politickej, ekonomickej a spoločenskej transformácie; ako aj udržanie interaktívneho informačného zdroja o európskej integrácii.

V rámci projektu sa počíta s pôsobením troch pracovných skupín zameraných na konkrétne témy: PS I: Energetická bezpečnosť, PS II: Mládež, PS III: Strategická komunikácia (externý rozmer),. V rámci projektu bude zrealizovaných celkovo 15 zasadnutí PS a 1 plenárne zasadnutie. Zapojením širokého spektra expertov projekt prispeje k ďalšiemu budovaniu odborných kapacít vládnych i mimovládnych organizácií, k intenzifikácii ich vzájomného dialógu, tiež k prehĺbeniu bilaterálnej spolupráce medzi Gruzínskom a SR. Súčasťou projektu bude aj pobyt 8 expertov z Gruzínska v SR.

Popri samotných zasadnutiach pracovných skupín, na ktorých sa zúčastnia aj experti zo SR, budú kľúčovými výstupmi projektu čiastkové sektorové odporúčania pre vládu a ich zverejnenie v elektronickej podobe ako aj finálne strategické a koncepčné dokumenty pre vládu Gruzínska, ktoré budú navyše zverejnené na webovej stránke (podstránka partnera) a konte na facebook-u, tiež mediálna prezentácia projektu a eurointegračného procesu a v neposlednom rade tiež tím schopný dlhodobo implementovať ciele projektu.

Viac informácií o projekte a projektových aktivitách môžete nájsť tu.

Projekt je financovaný zo zdrojov SlovakAid.

Aktivity projektu:

NA PLATFORME ZOOM SA USKUTOČNILO PRVÉ STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Nadácia Levana Mikeladzeho v spolupráci s Výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) realizuje projekt „Národný dohovor Európskej únie v Gruzínsku“. Projekt je financovaný zo zdrojov SlovakAid a Nadáciou Friedricha Eberta. Hlavným cieľom projektu je podporovať priamy, transparentný a otvorený dialóg medzi štátom a občianskou spoločnosťou, poskytovať im názory a odbornú spätnú väzbu v rôznych oblastiach. Pre dosiahnutie želaného výsledku boli vytvorené tri pracovné skupiny v oblastiach: energetická bezpečnosť, externá komunikačná stratégia a mládežnícka politika.

Za týmto účelom sa 11. júna uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej skupiny pre energetickú bezpečnosť na tému Zoom. Stretnutia sa zúčastnili terénni experti, zástupcovia ministerstva hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja a mimovládnych organizácií. Podujatie otvorili pán Archil Gegeshidze, výkonný riaditeľ Nadácie Levana Mikeladzeho, a Peter Brezáni, projektový manažér RC SFPA.

Lokálni a slovenskí experti na stretnutí PS na energetickú bezpečnosť prezentovali ich policy papers, Amerindian najmä na podstatu politiky energetickej bezpečnosti v Gruzínsku a Slovenskej republike. Okrem toho sa diskutovalo aj o najlepších skúsenostiach a osvedčených postupoch zo zahraničia.
Stretnutie moderovali pani Margalita Arabidze, zástupkyňa vedúceho oddelenia energetických reforiem a medzinárodných vzťahov na Ministerstve hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja Gruzínska, a pán Murman Margvelashvili, riaditeľ analytického centra World Experience for Georgia (WEG) a odborník na energetiku.
Nasledujúce stretnutia zhodnotia energetickú bezpečnosť Gruzínska pomocou vopred stanovených ukazovateľov a vypracujú sa aj odporúčania pre Ministerstvo hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja v Gruzínsku.

DRUHÉ STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ

V rámci projektu sa 10. augusta cez ZOOM uskutočnilo druhé zasadnutie pracovnej skupiny pre energetickú bezpečnosť. Stretnutia sa zúčastnili terénni experti, zástupcovia ministerstva hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja a mimovládnych organizácií.

Na stretnutí miestni a slovenskí experti na energetickú bezpečnosť prezentovali policy papers. Gruzínski experti diskutovali o ukazovateľoch hodnotenia energetickej bezpečnosti pre Gruzínsko. Slovenský expert sa s účastníkmi podelil o hodnotiace ukazovatele pre SR a ostatné členské štáty EÚ.

Po prezentáciách sa účastníci zapojili do diskusie. Celé stretnutie moderovali pani Margalita Arabidze, zástupkyňa vedúceho oddelenia energetických reforiem a medzinárodných vzťahov na Ministerstve hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja Gruzínska, a pán Murman Margvelashvili, riaditeľ analytického centra World Experience for Georgia (WEG) a odborník na energetiku.

Na ďalších stretnutiach budú odborníci diskutovať o ďalších dôležitých otázkach a hodnotiť energetickú bezpečnosť Gruzínska. Spolu so slovenskými odborníkmi tiež poskytnú odporúčania Ministerstvu hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja Gruzínska.

ŠTÚDIJNÁ NÁVŠTEVA ZÁSTUPCOV MINISTERSTIEV A EXPERTOV Z OBLASTI ENERGETIKY NA SLOVENSKU

TRETIE STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ 

V rámci projektu ,,Národný konvent Európskej Únie v Gruzínsku“ realizovaného Nadáciou Levan Mikeladze v spolupráci s Výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku sa 15. októbra 2021 v Informačnom centre EÚ a NATO konalo tretie stretnutie pracovnej skupiny expertov na energetickú bezpečnosť. Na stretnutí sa zúčastnili odborníci v oblasti energetiky, predstavitelia gruzínskeho Ministerstva hospodárstva a udržateľného rozvoja a mimovládnych organizácií. Projekt je financovaný zo zdrojov SlovakAid a Nadácie Friedricha Eberta.

Z dôvodu pandemických opatrení sa na stretnutie časť účastníkov pripojila prostredníctvom online platformy Zoom.

Na stretnutí boli prezentované dokumenty (policy papers?), gruzínski experti diskutovali o kvantitatívnom hodnotení energetickej bezpečnosti krajiny a experti zo Slovenska sa s účastníkmi podelili o informácie ohľadom energetickej bezpečnosti v regióne strednej a východnej Európy. Po prezentáciách prebehla medzi účastníkmi diskusia.

Stretnutie moderoval vedúci Oddelenia energetických reforiem a medzinárodných vzťahov, pán Omar Tsereteli a pán Murman Margvelashvili, expert na energetiku a riaditeľ analytického centra World Experience for Georgia (WEG).

Výsledkom bude poskytnutie odporúčaní gruzínskemu Ministerstvu hospodárstva a  udržateľného rozvoja Gruzínska.

16. DECEMBRA SA V RÁMCI PROJEKTU „NÁRODNÝ KONVENT O EURÓPSKEJ ÚNII V GRUZÍNSKU“ USKUTOČNILO PRVÉ STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY „STRATEGICKÁ (EXTERNÁ) KOMUNIKÁCIA“

16. decembra v hoteli Hilton Garden Inn Tbilisi Chavchavadze uskutočnilo prvé stretnutie skupiny expertov zaoberajúcich sa problematikou externej komunikácie. Zúčastnili sa na ňom odborníci a zástupcovia ministerstva zahraničných vecí Gruzínska. Na stretnutí bol prerokovaný dokument o otázkach externej komunikácie pripravený lokálnymi a slovenskými expertmi. Gruzínsky expert Dimitri Tskitishvili diskutoval o Koncepcii zahraničnej komunikačnej stratégie Gruzínska a na tému Národný branding a strategická komunikácia SR vystúpil slovenský expert Ondrej Gazovič. Po prezentáciách prebehla diskusia.

Stretnutie moderovali Marine Narchemashvili, riaditeľka tlačového a informačného odboru Ministerstva zahraničných vecí Gruzínska, a Ivane Chkhikvadze, Open Society Georgia Foundation, manažér programu európskej integrácie. Na budúcich stretnutiach bude pracovná skupina pokračovať v práci na koncepcii vonkajšej komunikačnej stratégie Gruzínska.

ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY ENERGETICKÁ BEZPEČNOSŤ

V rámci projektu sa 28. decembra v hoteli Hilton Garden Inn Tbilisi Chavchavadze uskutočnilo záverečné stretnutie skupiny expertov zaoberajúcich sa energetickou bezpečnosťou. Zúčastnili sa ho odborníci v danej oblasti, zástupcovia ministerstva hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja a mimovládnych organizácií.
Na stretnutí sa diskutovalo o záverečnom dokumente o energetickej bezpečnosti, ktorý pripravili miestni a slovenskí experti. Gruzínsky expert Giorgi Mukhigulishvili vystúpil na tému „Hodnotenie energetickej bezpečnosti Gruzínska, Českej republiky a Slovenskej republiky a ich politických cieľov“.
Natalia Shatirishvili diskutovala o kvantitatívnom hodnotení energetickej bezpečnosti v Gruzínsku. O spätnú väzbu na indikátory energetickej bezpečnosti sa s účastníkmi podelila aj slovenská expertka Veronika Oravcová. Po prezentáciách sa uskutočnila diskusia.
Stretnutie moderovali Margalita Arabidze, vedúca oddelenia energetickej účinnosti, politiky obnoviteľných zdrojov energie a trvalo udržateľného rozvoja na Ministerstve hospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja Gruzínska, a pán Murman Margvelashvili, riaditeľ analytického centra World Experience for Georgia (WEG).