>
Projekty
>
Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy

Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.
Juraj Sýkora Tomáš Strážay Jitka Ivančíková Alexander Duleba Peter Brezáni Lucia Hanusinová Veronika Oravcová Matúš Mišík Patrik Kováč Samuel Goda

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Prijímateľ: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o., Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava

Projekt: Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy

Miesto realizácie: Prešovský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj

Výška poskytnutého NFP: 298 898,88 eur

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.


Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zefektívniť fungovanie vyšších územných celkov (VÚC) v Európskej únii a tým aj zvýšiť predpoklady samotnej SR presadzovať v Únii svoje záujmy. Regióny ako také môžu vstupovať do rozhodovacích procesov v EÚ, kde dokážu reprezentovať záujmy svojich obyvateľov, a tak zvyšovať aj váhu Slovenska ako celku. Slovenské VÚC však svoje možnosti využívajú veľmi obmedzene, aj z dôvodu vlastných kapacitných limitov napr. na spracovanie potrebných stratégii svojho pôsobenia na pôde EÚ. Práve tento aspekt pokrýva projekt

Hlavný cieľ projektu dosiahneme prostredníctvom nasledujúcich čiastkových cieľov:

  1. Identifikácia a analýza európskych aktivít dvoch vybraných VÚC, Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK), prostredníctvom auditu ich bilaterálnych, regionálnych a multilaterálnych činností a mapovania ich možností;
  2. Porovnanie európskych aktivít vybraných VÚC (Česká republika, Poľsko);
  3. Identifikácia slabých miest v európskej agende TTSK a PSK a príprava podrobnej stratégie rozvoja európskej agendy pre TTSK a PSK; príprava rámcového projektového plánu pre zefektívnenie európskych aktivít všetkých VÚC na Slovensku.

Jednotlivé aktivity projektu sú zamerané najmä na analýzu a prípravu stratégie. V prvej fáze projektu zrealizujeme podrobný audit v TTSK a PSK od ich vzniku v roku 2001 do roku 2019; zmapujeme ich možností prostredníctvom analýzy primárnych a sekundárnych zdrojov, ako aj na základe študijnej cesty do Bruselu.

V druhej fáze projektu sa zameriame na komparatívnu analýzu dvoch vybraných VÚC s vybranou českou a poľskou regionálnou územnou jednotkou (kraj, vojvodstvo).

Tretia fáza projektu zahŕňa aktivity zamerané na finalizáciu analýzy a prípravu podrobnej stratégie a projektového plánu, respektíve aktivity, ktoré zameriame na následné predstavenie stratégie v príslušných VÚC a plánu v Bratislave a Bruseli.


Výstupy projektu

Mapa príležitostí pre rozvoj vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce s európskymi inštitúciami a partnermi na úrovni vyšších územných celkov (VÚC)

Medzinárodná spolupráca Prešovského samosprávneho kraja

Legislatívny a inštitucionálny rámec pre medzinárodnú spoluprácu samosprávnych krajov SR + Medzinárodná spolupráca Trnavského samosprávneho kraja

Porovnanie paradiplomatických aktivít Prešovského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja

Porovnanie paradiplomatických aktivít Juhomoravského kraja a Trnavského samosprávneho kraja

Porovnanie paradiplomatických aktivít Prešovského samosprávneho kraja a Podkarpatského vojvodstva

Stratégia rozvoja zahraničnej spolupráce Trnavského samosprávneho kraja 2022 — 2030

Stratégia rozvoja zahraničnej spolupráce Prešovského samosprávneho kraja 2022 — 2030

Projektový plán pre zefektívnenie európskych aktivít vyšších územných celkov (VÚC)

30 odporúčaní pre zlepšenie európskej spolupráce VÚC


Aktuality

kliknutím na odkaz sa dozviete viac 👇

Tlačová správa: Prezentácia Návrhu stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na roky 2022-2030 (30. jún 2021, 14:00)

Tlačová správa: SFPA predstavila projektový plán, ktorý môže pomôcť čerpať financie z európskych programov (30. jún 2021 9:00)

Záznam z podujatia: Návrh projektového plánu zahraničnej spolupráce VÚC (30.júna 2021, 9:00, facebook)

Prezentácia Návrhu stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce PSK, 2022-2030 (pozvánka na podujatie 30. júna 2021, 14.00)

Prezentácia Návrh projektového plánu zahraničnej spolupráce VÚC, 2022-2030 (pozvánka na podujatie 30. júna 2021, 9.00)

Tlačová správa: Prezentácia Návrhu stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na roky 2022-2030

Prezentácia Návrhu stratégie rozvoja zahraničnej spolupráce TTSK, 2022-2030 (pozvánka na podujatie 28.júna 2021)

Záznam z podujatia Paradiplomacia regiónov – Komparatívna perspektíva (16. jún 2021 facebook) 

Tlačová správa: Paradiplomacia regiónov – Komparatívna perspektíva (16. jún 2021)

Paradiplomacia regiónov – Komparatívna perspektíva (pozvánka na podujatie 16. júna 2021)

Druhý okrúhly stôl s účastníkmi Trnavského samosprávneho kraja (TSK) a Juhomoravského kraja v Česku

Tlačová správa: Cezhraničná spolupráca TTSK a Juhomoravského kraja

Program druhého okrúhleho stola s  účastníkmi z Trnavského samosprávneho kraja a Jihomoravského kraja

O našom podujatí informovali aj ďalšie médiá! 

Tlačová správa: Cezhraničná spolupráca PSK a Podkarpatského vojvodstva

Prvý okrúhly stôl s  účastníkmi z Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Podkarpatského vojvodstva v Poľsku

Program prvého okrúhleho stola pre predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Podkarpatského vojvodstva v Poľsku

Paradiplomacia samosprávnych krajov v Českej republike a Poľsku: Inšpirácia pre Slovensko?

Hodnotenie aktivít prvého polroka realizácie projektu

Experti SFPA realizovali audit v TSK

Experti SFPA realizovali audit v PSK

Zástupcovia SFPA sa stretli s predstaviteľmi Prešovského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja 

Začali sme s realizáciou projektu! 


Galéria


www.reformuj.sk