>
Projekty
>
V4 Energy Think Tank Platform

V4 Energy Think Tank Platform

V4ETTP je platforma - stála sieť - think tankov, ktorá uľahčuje výskum a analýzu zameranú na energetiku a politiku s regionálnym zameraním, pričom sa opiera o odborné znalosti svojich členských inštitúcií v oblasti energetických štúdií.
Nolan Theisen Veronika Oravcová

S cieľom posilniť spoluprácu medzi think-tankami vyšehradských krajín v oblasti energetiky, ako aj podporiť dialóg medzi akademickým sektorom a rozhodovacími orgánmi v tejto oblasti, REKK (HU) ako koordinátor spolu so SFPA, Instytut Jagielloński (PL) a AMO (CZ) ako partnermi iniciovali v roku 2018 založenie platformy V4 Energy Think Tank Platform (V4ETTP) ako stálej platformy spolupráce think-tankov zameranej na energetiku. Od roku 2023 je poľským partnerom Centrum východných štúdií (OSW).


V4ETTP je platforma – stála sieť – think tankov, ktorá uľahčuje výskum a analýzy zamerané na energetiku a politiku s regionálnym zameraním, pričom vychádza z odborných znalostí svojich členských inštitúcií v oblasti energetických štúdií. Cieľom V4ETTP je zapojiť sa do štruktúrovanej spolupráce s predstaviteľmi vlád krajín V4 v oblasti energetiky, energetickej diplomacie a klímy a v záujme otvorenosti voči stredoeurópskemu regiónu, vždy keď je to opodstatnené a členovia sa na tom dohodnú, aj so zástupcami tretích krajín zastúpených na úrovni think-tankov a vlád.


Platforma sa zaoberá otázkami energetickej politiky, ktoré sú v regióne veľmi dôležité.
V rámci tejto spolupráce sa každoročne vypracúvajú 3 – 4 krátke regionálne politické dokumenty a účastníci platformy sa stretávajú na 2 – 4 seminároch, na ktorých diskutujú o aktuálnych otázkach energetickej politiky.

V roku 2023 boli analyzované tieto témy (dostupné v anglickom jazyku)

Budapest Workshop 2023: The Visegrad Four countries’ responses to the energy crisis, September 14.

Bratislava Workshop 2023: Session at the CEEC 2023

V4 Energy Think Tank Platform funguje vďaka podpore Medzinárodného vyšehradského fondu.