>
Projekty
>
Projekt NATO 2030

Projekt NATO 2030

Cieľom projektu je analyzovať závery reflexnej skupiny zverejnené v dokumente „NATO 2030: United for a New Era“ a vypracovať odporúčania. Prostredníctvom verejných diskusii sú komunikované priebežné výsledky projektu, ako aj prezentovaná naša aktívna účasť pri zaisťovaní bezpečnosti a obrany Aliancie.
Zdroj: Bundeswehr/Dorow

Projekt NATO 2030 – Analýza dokumentu a navrhnutie odporúčaní pre Slovensko, sa zameriava na analýzu dokumentu NATO 2030 – United for a New Era, ktorý bol vydaný reflexnou skupinou menovanou generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v novembri roku 2020. Slovenskí experti a expertky na základe svojej odbornej analýzy následne navrhli niekoľko odporúčaní pre Slovenskú republiku na domácej úrovni ako aj na úrovni Aliancie.

Cieľom projektu je analyzovať závery reflexnej skupiny zverejnené v dokumente „NATO 2030: United for a New Era“ a vypracovať odporúčania. Prostredníctvom verejných diskusii sú komunikované priebežné výsledky projektu, ako aj prezentovaná naša aktívna účasť pri zaisťovaní bezpečnosti a obrany Aliancie. Projekt neformálne nadväzuje aj na iniciatívu Aliancie „My sme NATO“.  Primárnou cieľovou skupinou je decízna sféra zaoberajúca sa otázkami bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky a krajín NATO, konkrétne predstavitelia MO SR a MZVaEZ SR. Ďalšími cieľovými skupinami sú expertná komunita v SR, krajinách NATO a EÚ, zahraničnopolitické think-tanky a občianske organizácie pôsobiace v SR/NATO.

V rámci projektu je vydaný dokument NATO 2030 – analýza vybraných problémov, ktorý obsahuje analýzu a odporúčania vypracované expertami a expertkami z viacerých oblastí relevantných pre charakter projektu. Následne sú analýzy a odporúčania prezentované na Ministerstve obrany Slovenskej republiky, kde majú autori a autorky možnosť diskutovať so zamestnancami MOSR o zisteniach a odporúčaniach pre Slovenskú republiku. Výsledky štúdie sú prezentované aj prostredníctvom verejného podujatia na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde prebehne diskusia so študentami a študentkami a inými účastníkmi podujatia.

Publikácia:

Dostupný je aj záznam z online podujatia „NATO 2030“, kde sa hovorilo o nových výzvach, s ktorými sa Aliancia musí vysporiadať a odzneli aj odporúčania pre Slovenskú republiku, ktoré jej majú pomôcť byť silným a pripraveným spojencom.