>
Publikácie
>
Ženy v diplomacii

Ženy v diplomacii

Učebnica Ženy v diplomacii mapuje spoločensko-kultúrne, ekonomické a inštitucionálne bariéry pre ženy v oblasti diplomacie a zahraničnej politiky, analyzuje ich vplyv na súčasné postavenie žien a poukazuje na praktické riešenia pre zvýšenie inklúzie a diverzity v tejto oblasti.
Ivana Uličná

Každá kapitola obsahuje teoretickú a praktickú časť pre čo najjednoduchšiu integráciu do vyučovacieho procesu. Publikácia je určená pre vyučujúcich a vyučujúce, mladých ľudí, tvorcov a tvorkyne politík, odbornú verejnosť a pre každého, kto sa chce zasadzovať za podporu rodovej rovnosti, inklúzie a diverzity, a to nielen v diplomacii. Učebnicu využívajú študentky a študenti na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach na výučbu predmetu Ženy v diplomacii. Predmet prináša na slovenské univerzity príležitosť systematicky skúmať diplomaciu a zahraničnú politiku cez rodové šošovky. Vytvorené materiály a podklady ponúkajú teoretické základy a východiská, ale aj praktické cvičenia, na čo najefektívnejšiu implementáciu počas vyučovania. Vytvorený obsah je praktický, s konkrétnymi odporúčaniami ako sa zasadzovať za rodovú rovnosť a inklúziu a diverzitu pre všetkých na úrovni jednotlivca, kolektívu aj spoločnosti. Metodika integruje prvky globálneho vzdelávania, ktoré podporuje aktívne učenie a reflexiu a využíva participatívne vzdelávacie postupy. Veríme, že predmet inšpiruje mladých ľudí zasadzovať sa za rovnosť príležitostí pre všetkých bez rozdielu. Absolventi a absolventky predmetu sa tak v budúcnosti stanú hybnou silou pre pozitívne zmeny v spoločnosti, nielen na úrovni diplomacie a zahraničnej politiky.

Súčasťou učebnice je aj rozhovor Kataríny Strýčkovej s pani Magdou Vášáryovou, bývalou veľvyslankyňou a prvou ženou na pozícii štátnej tajomníčky, ktorý bol uverejnený v knihe v Ženskom rode. Veríme, že inšpiruje novú generáciu diplomatiek a diplomatov.

Vytvorenie predmetu a učebnice bolo podporené US Embassy v rámci projektu Women in International Politics. Tlač učebnice finančne podporilo aj MZVEZ SR. 

Autorkou projektu je naša senior expertka na rodovú rovnosť v diplomacii Ivana Uličná.