>
Zahraničná politika
>
Zelená tranzícia v praxi: Dôležité sú dáta a evidencia

Zelená tranzícia v praxi: Dôležité sú dáta a evidencia

Norbert Kurilla, 11.12.2022

Norbert Kurilla

Autor je poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie. Zároveň je environmentálny diplomat a ekonóm, medzinárodný expert v oblasti tvorby a implementácie politiky životného prostredia, zmeny klímy a energetiky. Dlhé roky pôsobil na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, bol slovenským zástupcom v riadiacej Rade Európskej environmentálnej agentúry a v súčasnosti je tiež podpredsedom Výboru OECD pre zelený rast.

Súčasné viacvrstvové krízy ako tá (post)pandemická, bezpečnostná kvôli vojne Ruska na Ukrajine, energetická, až po možno najkomplexnejšiu klimatickú, nás nútia prehodnocovať doterajšie prístupy a postoje. 

Hovorí sa, že každá kríza je príležitosťou na pozitívnu zmenu, na nový začiatok. Teraz to platí aspoň dvojnásobne. Novou érou je zelená a digitálna tranzícia a s ňou spojené budovanie väčšej odolnosti a nezávislosti nielen v energetickej oblasti. 

Bezprostredné dopady týchto paralelných kríz však zanechávajú sociálno-ekonomické dôsledky, u zraniteľnejších skupín obyvateľstva či firiem až existenčné. Preto sa musí tento prechod nastaviť sociálne udržateľným spôsobom. 

Jedno je však isté, že trend dekarbonizácie, čistej energie a energetickej efektívnosti je už nezastaviteľný. Energetická sebestačnosť a bezpečnosť sú integrálnou súčasťou našej snahy o strategickú autonómiu, o ktorú sa musíme ako Európa usilovať viac. 

Udržateľnosť a zmena klímy už nie sú na okraji spoločenského a ekonomického záujmu, sú už v centre diania. Ak budeme konať spoločne a koordinovane, môžeme byť pripravenejší a zvládnuť dôležité úlohy lepšie. Nečinnosť a odkladanie riešenia bude násobne drahšie a bolestivejšie. 

Príklady z praxe môžu poslúžiť ako inšpirácia, čo môže urobiť každý z nás ako jednotlivec, firma alebo verejná inštitúcia. 

Na ceste k emisnej nule do 2030 ako prvý prezidentský úrad na svete 

Prezidentská kancelária chce byť prvou verejnou inštitúciou na Slovensku a pravdepodobne vôbec prvým prezidentským úradom na svete, ktorý môže dosiahnuť klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2030. 

Tento záväzok bol prijatý v septembri 2020. Vďaka prístupu založenom na dátach a meraniach boli nastavené priority dekarbonizácie a prijaté potrebné opatrenia do najbližších rokov. 

V spolupráci s Inštitútom environmentálnej politiky sa každoročne vyhodnocuje pokrok, najmä z dát o spotrebe energií a palív, a pracujeme s údajmi  z uhlíkovej kalkulačky. Máme spracovaný účelový energetický audit, ktorý detailne vyhodnocuje opatrenia z ekonomického, energetického a environmentálneho hľadiska. 

Ide o sériu jednoduchších až po investične náročnejšie opatrenia v piatich klastroch: 

mobilita (realizovaná obmena vozového parku za hybridný a elektrický cez operatívny leasing, stojiská pre bicykle, nabíjacia infraštruktúra, komerčné letecké linky apod.), 

energetika (plánovaná inštalácia fotovoltických panelov na pokrytie 15% ročnej spotreby energie), 

obnova a prevádzka budov (zelená strecha, plánovaná výmena plynového vykurovania za tepelné čerpadlá a zateplenie stropu apod.), 

zelená infraštruktúra (výsadba zelene a stromov, prezidentské včely a mestská biodiverzita) 

kategória rôzne (zelené verejné obstarávanie, zero-waste úrad, zákaz jednorazových plastov, dary apod.) 

Opatrenia energetickej efektívnosti a šetrenie energií sú najprioritnejšie. Keďže máme evidenciu a dáta, môžeme sa vyhnúť greenwashingu. Podľa spomínanej kalkulačky musíme naše emisie z leteckej dopravy vykompenzovať vysadením 1300 stromčekov každý rok. 

Za rok 2021 sme znížili emisie z dopravy o 50 percent, k čomu prispela najmä elektrifikácia vozového parku a vyprodukovali sme 50 kg vlastného prezidentského medu, čo malo okrem podpory mestskej biodiverzity a opeľovačov aj skvelý “vedľajší” produkt – originálny darček, ktorý sa ušiel aj pápežovi Františkovi.

Prezidentská zelená pečať motivuje k udržateľnej obnove a prevádzke budov

Nechceme zostať zelení iba ako individuálna inštitúcia. Hlavným cieľom tejto iniciatívy (viac na www.zelenapecat.sk) je motivovať ďalšie úrady, organizácie a inštitúcie či súkromný sektor, aby prevzali  štandardy zelenej inštitúcie a nasmerovali obnovy svojich budov a následne ich prevádzku smerom k udržateľnosti. 

Výstavba budov a ich prevádzka dnes v EÚ spotrebuje 40 percent všetkých energií a generuje viac ako 35 percent emisií CO2. Udržateľná výstavba, obnova a prevádzka budov sú nevyhnutné pre splnenie ambicióznych energetických a klimatických cieľov. 

Prezidentka SR preto ocení svojou Zelenou pečaťou úsilie tých, ktorí pripravia nadštandardné projekty obnovy verejných budov z hľadiska technických, estetických, ale aj prevádzkových a sociálnych kritérií. 

Navrhnuté kritériá vypracovala 10-členná expertná skupina pre udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu. Ide de facto o zaujímavú politickú inováciu (certifikácia verejných budov), ktorá de iure nastavuje hodnotenie stavebných a rekonštrukčných zámerov skupinou odborníkov. 

Desiatka kritérií kombinuje fyzickú premenu budovy (udržateľná obnova budovy) a zmenu správania užívateľov danej inštitúcie s presahom na naviazané komunity.  Táto iniciatíva prirodzene podporuje dosiahnutie národných a európskych cieľov, je kompatibilná s Parížskou klimatickou dohodou, Európskou zelenou dohodou a osobitne jej Renovačnou vlnou, či merateľným príspevkom do balíka opatrení „Fit for 55“. Slovensko môže v súčasnosti z Fondu obnovy a odolnosti a z európskych fondov investovať do udržateľnej obnovy verejných budov (úradov, škôl a ďalších) významné finančné prostriedky. Preto bude kľúčové tieto prostriedky nielen minúť, ale investovať a využiť na kvalitné premeny verejných budov na zelenšie.

Mladí klimatickí lídri

Projekt mladých klimatických lídrov a líderiek buduje hodnotové líderstvo a je príspevkom do vzdelávania nových generácií (viac na instagrame @klimatickilidri)

Tento aktuálny projekt s dlhodobým presahom je zameraný na podporu a rozvíjanie talentu angažovaných mladých ľudí so záujmom o problematiku zmeny klímy.  Strednodobým cieľom je vytvoriť sieť klimatických profesionálov, ktorí budú nositeľmi zmeny k udržateľnosti vo verejnom ako aj súkromnom sektore. 

Koncom augusta prezidentská kancelária zorganizovala pilotný ročník letnej školy v Bratislave pre 25 mladých angažovaných ľudí s cieľom ponúknuť praktické znalosti a zručnosti potrebné pre riešenie jednej z najväčších výziev súčasnosti. 

O tento pilotný ročník bol veľký záujem a v letnej škole chceme pokračovať dlhodobo. Program chceme aj rozširovať o mentoring a zapájať absolventov do aktivít hlavy štátu ako napr. účasť dvoch mladých ľudí na nedávnom klimatickom summite OSN COP27 v Egypte, či decembrová účasť na diskusii s nemeckou štátnou ministerkou zodpovednou za klímu. 

Zelené faktory máme aj pri tvorbe a realizácií domácich a zahraničných programov a návštev prezidentky Čaputovej vrátane kreovania podnikateľských a sprievodných delegácií. 

Ide napr. o oficiálne štátne návštevy tento rok v Taliansku, Švajčiarsku, či v Grécku, kde prezidentskú delegáciu tvorili aj inovatívne a zelené firmy napr. v oblasti udržateľnej energetiky, obehového hospodárstva, či digitalizácie.

Za zmienku stojí aj októbrová návšteva prezidenta Islandu, kde v diskusiách a osobitne na islandsko-slovenskom podnikateľskom fóre dominovala téma geotermálnej energie,  či návšteva prezidenta Slovinska, kde sa podnikateľské fórum zameralo na oblasť zelených technológii. 

Výzvy a príležitosti, ktoré dnešná zložitá doba prináša, sa dajú uchopiť aj udržateľnejšie s mnohými pozitívnymi dopadmi pre vyššiu kvalitu života, podnikanie a hospodársky rozvoj. 

Verím, že aj ostatné verejné inštitúcie alebo súkromný sektor sa budú podobnými opatreniami inšpirovať. Každá takáto premena inštitúcií a firiem na zelenšie je nielen racionálny krok, ale sa to oplatí aj ekonomicky. Prispejeme tým kolektívne k väčšej odolnosti a energetickej sebestačnosti, šetríme prírodné zdroje a financie a zároveň pomáhame životnému prostrediu a klíme. 

Tento článok je súčasťou diskusií o hlavných témach Stredoeurópskej energetickej konferencie. Ak ste nestihli konferenciu sledovať naživo, záznam si môžete pozrieť v anglickom a slovenskom jazyku na našom YouTube. Záverečná správa bude onedlho na našej stránke.