>
Publikácie
>
Ročenka zahraničnej politiky SR 2002

Ročenka zahraničnej politiky SR 2002

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky vychádza v roku 2003 po štvrtýkrát. Táto skutočnosť svedčí o tom, že si publikácia zachytávajúca stav a vývoj zahraničnej politiky Slovenska očami jej aktérov, expertov a analytikov našla svojich čitateľov a svoje miesto v knižnej produkcii v tejto oblasti. Zrejme sa darí napĺňať jej pôvodný cieľ stať sa dobovým zdrojom informácií, registrovať vývoj v oblasti zahraničnej politiky v obdobiach kľúčových pre Slovensko i naň nadväzujúce úsilie o vytvorenie tradície pravidelného bilancovania celého komplexu slovenskej zahraničnej politiky prostredníctvom prezentácie a odpočtu jej úloh. To dokazuje predovšetkým záujem o predchádzajúce ročníky Ročenky.

Našou ambíciou je pokračovať vo vydávaní tejto publikácie a rozširovať tak informačné zdroje o zahraničnej politike Slovenskej republiky. Predkladaná Ročenka je zostavená predovšetkým z príspevkov prednesených na štvrtom ročníku hodnotiacej konferencie, ktorá sa uskutočnila 28. marca 2003 pod názvom Výsledky zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2003 a prináša hodnotenie mimoriadne dôležitého obdobia – posledného roku vlády M. Dzurindu, roku volieb, roku zjavných výsledkov euroatlantickej integrácie. V týchto intenciách je v tomto roku tradičná štruktúra publikácie rozšírená o dokumenty, konkrétne o dokumenty zo summitu NATO v Prahe, vzhľadom na ich mimoriadny historický význam pre Slovenskú republiku.

Konferenciu, tak ako v predchádzajúcich rokoch, finančne podporoval Konrad – Adenauer – Stiftung. Poďakovanie patrí predovšetkým Frankovi Spenglerovi a Agáte Peškovej. Podujatie by sa nemohlo uskutočniť bez sústredeného úsilia pracovníkov SIMŠ a študentov viacerých vysokých škôl. Vydanie Ročenky zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2002 finančne podporilo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. Ročenku by nebolo možné vydať bez zodpovednej práce Nadeždy Sekelovej a Petra Brezániho. Osobitné poďakovanie patrí lektorovi publikácie Štefanovi Šebestovi.