>
Publikácie
>
Slovensko-ukrajinské informačné centrum

Slovensko-ukrajinské informačné centrum

Cieľom tohto analytického výstupu je pripraviť plán vybudovania Slovensko-ukrajinského cezhraničného centra (SKUAC), ktoré ponúkne verejnoprospešné služby orgánom regionálnej a lokálnej verejnej územnej správy, podnikateľským subjektom a mimovládnym organizáciám v slovensko-ukrajinskom pohraničí v oblasti vzdelávania, výskumu a odbornej projektovej podpory v oblasti územného rozvoja a cezhraničnej spolupráce.
Alexander Duleba Peter Brezáni Veronika Oravcová

Text bol spracovaný v rámci realizácie bilaterálnej iniciatívy v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy v rámci programu ,,Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné išntitúcie, transaprentnosť / Cezhraničná spolupráca“ spolufinancovanej z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na roky 2014 – 2021.