>
Publikácie
>
Metodika vzdelávania slovenskej mládeže: Ako chrániť študentov proti dezinformáciám o zahraničnej politike, EÚ a NATO?

Metodika vzdelávania slovenskej mládeže: Ako chrániť študentov proti dezinformáciám o zahraničnej politike, EÚ a NATO?

Publikácia kombinuje znalosti rôznych relevantných odborov a prispeje ku komplexnému boju proti dezinformáciám na Slovensku.
Miroslava Pisklová

Metodika je zameraná na prácu s mládežou na školách, keďže vzdelávanie a podchytenie problému ešte v čase, kedy si študenti formujú názory a kedy si osvojujú spôsoby rozmýšľania nad prijímanými informáciami je najvhodnejšia na ich formovanie správnym smerom. Tým je myslené vedenie študentov k ostražitému prístupu k informáciám, ich zdrojom a celkovo ku kritickému uvažovaniu.

Metodika má slúžiť školám a ich učiteľom ako inšpirácia na lepší prehľad vo vybraných zahraničnopolitických otázkach dôležitých pre ukotvenie Slovenska v kľúčových medzinárodných organizáciách (najmä EÚ a NATO) a v dezinformačných naratívoch, ktoré tieto otázky v slovenskom informačnom priestore sprevádzajú. Zároveň sú dané témy kombinované s informáciami o vhodných spôsoboch ako ich spoločne so žiakmi preberať.

Metodika má tiež za cieľ poslúžiť pracovníkom relevantných ministerstiev, ktoré v rámci boja proti nepriateľskej propagande a dezinformáciám získajú nový podklad ako možnú inšpiráciu k budúcim aktivitám smerovaných na mládež a študentov stredných škôl.

Publikácia bola vydaná v rámci projektu č. MVZP/2023/11 podporeného z dotačnej schémy MZVEZ SR, ako aj s podporou Konrad Adenauer Stiftung.