>
Publikácie
>
Ročenka zahraničnej politiky SR 2007

Ročenka zahraničnej politiky SR 2007

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Ročenka zahraničnej politiky je unikátny projekt, ktorý už deviaty rok, veríme že úspešne, prispieva k rozvoju tradície pravidelného bilancovania a analyzovania zahraničnej politiky Slovenskej republiky v danom roku a podporuje kultivovanie zahraničnopolitickej diskusie. Táto publikácia predstavuje významný a zároveň jediný knižný zdroj na uchovanie pamäti o vývine zahraničnej politiky Slovenskej republiky a diskusii o jej ďalšom smerovaní.

Zahraničná politika každej krajiny potrebuje vlastné tradície, najmä ak ide o taký mladý štát, akým je Slovensko. Ak má byť zahraničná politika úspešná, musí mať vlastnú podobu, svoj vlastný jazyk, či vlastné inštitúcie. V tomto zmysle je pod inštitúciami potrebné rozumieť nielen budovy štátnych orgánov, v ktorých sedia tí, ktorí sú zodpovední za tvorbu a výkon zahraničnej politiky. V demokratickom štáte je verejná diskusia súčasťou tvorby akejkoľvek verejnej politiky a zahraničná politika nie je výnimkou. Je veľmi dôležité, aby verejná diskusia mala svoje inštitucionálne formy, ktoré sa stanú tradíciou, pretože bez tradícií niet kontinuity a absencia kontinuity znamená opakovanie starých chýb a večný návrat do bodu nula. Tradícia je, inými slovami, inštitucionalizovaná pamäť. Bez pamäte nie je možné nové poznanie a bez poznania nemôžu byť ani dobré politické rozhodnutia. Preto sú tradície, a najmä v oblasti ako je zahraničná politika štátu, také dôležité.

Aj v tomto kontexte možno vidieť výnimočnosť tejto publikácie ako „tradície“, ako aj jej osobitné miesto vo verejnej diskusii o zahraničnej politike Slovenska. Ide o jedinečné fórum, ktoré sa venuje primárne zahraničnej politike Slovenska a na ktorom dostávajú priestor tí, ktorí nesú zodpovednosť za realizáciu zahraničnej politiky tejto krajiny spolu s tými, ktorým zahraničná politika Slovenska nie je ľahostajná. Ročenka slúži na výmenu názorov, vedomostí, skúseností, postojov a argumentov, s cieľom skvalitniť rozhodnutia v oblasti zahraničnej politiky tak, aby slúžili čo najviac záujmom tejto krajiny. Sme presvedčení, že je veľmi dôležité pravidelne hodnotiť, kde sa nachádza zahraničná politika SR, čo kľúčové sa stalo v predchádzajúcom roku a aké výzvy stoja pred Slovenskom v najbližšej budúcnosti.

Toto boli hlavné ciele a zámery predchádzajúcich edícii Ročenky, s takými istými sme pripravovali i tú tohtoročnú a veríme, že budeme i tie budúcoročné.

Ročenka zahraničnej politiky 2007 bilancuje rok našej zahraničnej politiky v tradičnej štruktúre. Analyzuje pôsobenie Slovenska v medzinárodnom prostredí, realizáciu prioritných oblastí našej zahraničnej politiky, ako aj efektivitu nástrojov na jej realizáciu. Výnimkou oproti rokom minulým je však úvodný príspevok ministra zahraničných vecí SR. Ten sumarizuje a bilancuje zahraničnú politiku uplynulých 12 mesiacov z pohľadu človeka, ktorý nesie v tomto volebnom období zodpovednosť za jej tvorbu a výkon. Tematicky tento text korešponduje s jednotlivými kapitolami Ročenky, čo dáva čitateľovi jedinečnú možnosť nazrieť na tú istú otázku z dvoch rozličných uhlov.