>
Publikácie
>
Zahraničná politika Slovenskej republiky: východiská, stav a perspektívy

Zahraničná politika Slovenskej republiky: východiská, stav a perspektívy

"Kvalitná zahraničná politika a upevňovanie postavenia SR na medzinárodnej scéne patria k prioritám budovania štátu preto by jej mala patriť primeraná politická pozornosť...Ak chce moderné Slovensko uspieť v medzinárodnej konkurencii, a to je jeho jediná šanca, musí prekonať (tieto) falošné predstavy, otvoriť sa vonkajším vplyvom a prostredníctvom profesionálnej zahraničnej politiky so zázemím informovanej verejnosti presadzovať svoje prirodzené záujmy na medzinárodnom poli."
Alexander Duleba

Zahraničná politika je jedným zo základných znakov suverenity štátu. Predstavuje súhrn stanovených cieľov, nástrojov a postupov, prostredníctvom ktorých štát presadzuje svoje záujmy v zahraničí. Úspešnosť zahraničnej politiky závisí od viacerých vnútorných a vonkajších faktorov, medzi ktoré patria predovšetkým: miera vnútorného konsenzu pri definovaní národných záujmov, tradície a skúsenosti pri plánovaní a uskutočňovaní zahraničnej politiky, jej inštitucionálne zabezpečenie, úroveň prípravy ľudských zdrojov, charakter medzinárodného prostredia a pod.

Cieľom našej práce je analýza medzinárodného postavenia a zahraničnej politiky Slovenskej republiky po piatich rokoch existencie samostatného štátu, rovnako ako i pokus o načrtnutie možného modelu efektívnej zahraničnej politiky pre Slovensko v krátkodobom i strednodobom výhľade.

Autori: Alexander Duleba, Pavol Lukáč a Miroslav Wlachovský