>
Publikácie
>
Ročenka zahraničnej politiky SR 2009

Ročenka zahraničnej politiky SR 2009

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Ročenka je jedinečné fórum, ktoré sa venuje primárne zahraničnej politike Slovenska a na ktorom dostávajú priestor nielen tí, ktorí o nej rozhodujú a realizujú ju v praxi, ale aj tí, ktorým na nej záleží: či už sú to výskumníci z akademického prostredia, think-tankov, alebo z mimovládnych organizácií.

Stále platí, že ročenka zahraničnej politiky je unikátny projekt, ktorý týmto vydaním vstupuje do novej dekády svojej existencie. Už jedenásty rok – a sme presvedčení, že úspešne – prispieva k rozvoju tradície pravidelného bilancovania a analyzovania slovenskej zahraničnej politiky a podporuje kultivovanie zahraničnopolitickej diskusie. Táto publikácia predstavuje významný, aj keď obsahovo limitovaný, a zároveň jediný knižný zdroj na uchovanie pamäti o vývine zahraničnej politiky Slovenska a diskusii o jej ďalšom smerovaní.

Rok 2009 bol takisto bohatý na udalosti, ktorých reflexia a zhodnotenie v našej publikácii nemohli chýbať. Bol to rok piateho výročia nášho členstva v EÚ a NATO, dvadsiateho výročia nežnej revolúcie či prvý rok zavedenia eura v SR. Rok, v ktorom došlo k významným inštitucionálnym zmenám v EÚ i k zmenám v jej reálnom fungovaní; rok, keď sme si opäť volili zástupcov do Európskeho parlamentu, či rok, keď Únia dostala svojho prvého prezidenta či ministerku zahraničných vecí. Začal sa realizovať program Východného partnerstva a pokračoval integračný projekt na Balkáne. V roku 2009 sa začala i diskusia o novej Strategickej koncepcii NATO a pokračovala tá o Afganistane. V rámci OBSE sa Slovensko veľmi aktívne podieľalo na revitalizácii tejto organizácie. Bol to rok, ktorému vládla diskusia o prekonávaní dôsledkov hospodárskej a energetickej krízy a s nimi súvisiacimi výzvami. Rok ďalšej fázy skvalitňovania inštitucionálneho rámca slovenskej zahraničnej politiky.

Expertnú časť tradične dopĺňajú prílohy – chronológia dôležitých zahraničnopolitických udalostí, zoznam medzinárodných zmlúv, informácie o štruktúre a predstaviteľoch orgánov štátnej správy pôsobiacich v zahraničnej politike, zoznam diplomatických misií a predstaviteľov SR v zahraničí, diplomatického zboru v SR, informácie o vojenských misiách v zahraničí a pod.